Riksdagsledamöter starkt positiva till kooperation

En ny undersökning bland riksdagsledamöter om deras kunskap, erfarenhet och attityd till kooperation visar på ett stort engagemang och stöd för den kooperativa företagsformen. Undersökningen har genomförts av Ipsos, på uppdrag av Svensk Kooperation, och totalt har 85 riksdagsledamöter intervjuats.  

Resultatet visar att riksdagsledamöterna anser att kooperation bidrar positivt till samhället. Politikerna är också väldigt överens om att det är viktigt med en diversitet av olika företagsformer, samt att högskoleutbildningarna ska omfatta kunskap om alla företagsformer.

Kooperation bidrar positivt till samhället

En överväldigande majoritet av de tillfrågade riksdagsledamöterna anser att kooperation bidrar positivt till samhället och att det är av vikt att det finns en mångfald av olika företagsformer.

Enligt undersökningen anser 85 procent av de tillfrågade ledamöterna att kooperativa företag bidrar positivt till det svenska samhället:

Lika många av riksdagsledamöterna, 86 procent, anser att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns en diversitet av företagsformer i Sverige:

När Svensk Kooperation i en tidigare rapport undersökt akademin visade det sig att högre utbildning helt missar att förmedla kunskap om kooperation. När riksdagsledamöter tillfrågas om det är viktigt att högskoleutbildningar inom ekonomi och företagande omfattar kunskaper om alla företagsformer är det dock hela 88 procent som anser att det är viktigt.

Bristande kunskap om kooperation

Så hur goda kunskaper har politikerna själva om kooperation? På frågan om hur bekanta de tillfrågade riksdagsledamöterna är med den kooperativa företagsformen anser sig sju av tio vara ganska eller mycket bekanta:

De höga självskattade kunskapen bör dock ses i relation till undersökningens faktafrågor till riksdagsledamöterna. Dessa visar att det finns en bristande kännedom om storleken på den kooperativa sektorn och antalet nya kooperativa företag som startas i Sverige. Många riksdagsledamöter känner inte till att de 100 största kooperativa företagen och ömsesidiga företagen i Sverige har en årlig omsättning på total 500 miljarder kronor, med cirka 100 000 anställda. Även att det startar närmare 400 nya kooperativa företag varje år i Sverige var okänd kunskap. De tillfrågade är positivt överraskade av den stora omsättningen och hur många människor som sysselsätts av kooperativa och ömsesidiga företag.

Så här säger några av de intervjuade riksdagsledamöterna:

”Det finns fler kooperativa företag än vad jag trodde i Sverige.”

”Det är en betydande företagsform. Har en stor potential för småföretagande.”

Det är en viktig del av svensk ekonomi. När man stiftar lagar och regler bör man ta hänsyn till kooperativa företags viktiga roll i svensk ekonomi.”

Positiv bild av Svensk Kooperation

Undersökningen tittar också på riksdagsledamöternas bild av organisationen Svensk Kooperation. Riksdagsledamöterna har överlag en positiv bild av Svensk Kooperation, där 60 procent av de svarande ledamöterna har en ganska eller mycket positiv bild. Allra bäst anseende har Svensk Kooperation bland näringsutskottets ledamöter, där har 88 procent en ganska eller mycket positiv bild av organisationen. Inga riksdagsledamöter i undersökningen har en negativ bild av organisationen Svensk Kooperation.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!