Slutrapport Förstudie Kundresan för samhällsentreprenörer

Slutrapport Förstudie Kundresan för samhällsentreprenörer

Författad av Leif Grytenius i februari 2023

Sammanfattning

Gävleborg står inför stora samhällsutmaningar som kräver nytänkande, innovativa och hållbara lösningar som kan bidra till att utveckla arbetsmetoder, tekniska lösningar och framgent nya tjänster för individer.

Förstudien ger en bild av hur:

  • företagsfrämjarna arbetar med samhällsentreprenörer och sociala innovationer
  • idébärarna orienterar sig i främjarsystemet
  • de mest framgångsrika regionerna/platserna stödjer idébärarna


Förstudien bidrar till ökad kunskap och insikter som främjar tillväxt och nya företag, samhällsentreprenörer och sociala innovationer som löser samhällsutmaningar, vilken är en prioriterad sektor för tillväxt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Det är tre aktiviteter som har stått i fokus:

  • intervjuer med företagsfrämjare
  • intervjuer med idébärare
  • benchmarking


Av rapporten Ekosystem för social innovation i Sverige framgår att: ”Än så länge finns ett
behov av särskilda ekosystem för social innovation och socialt företagande.” Rapporten är skriven i april 2022 av Anna Tengqvist, Malin Lindberg och Gloria-Karin López.

I Gävleborg saknar vi ett särskilt ekosystem för social innovation och
samhällsentreprenörer.

Det finns ett gap mellan vad som företagsfrämjarna erbjuder och det som samhällsentreprenörerna efterfrågar.

Samhällsentreprenörer har ett stort behov av nätverk och mentorer men låg tillgång till
detta.

Som en idébärare uttryckte det: ”Jag passar inte in i systemet.”

De regioner som är mer framgångsrika har under många år satsat på projekt där flera aktörer samverkar för att utveckla samhällsentreprenörers förmåga och stödja sociala innovationer.

Rapport och bilaga

Förstudien avslutades i februari 2023.

Slutrapport: Förstudie Kundresan för samhällsentreprenörer

Bilaga: Ekosystem för social innovation i Sverige

Andra länkar

Samhällsentreprenörskap

Framtidsagendan

Inner Development Goals

Inner Development Goals Toolkit

Finansiering

Förstudien finansierades av

Region Gävleborg
Coompanion Gävleborg
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!