Göteborgsmanifestet efterlyser mer stöd till den sociala ekonomin i Europa

göteborgsmanifestet på konferensen Social Economy 2023

Flera aktörer inom den europeiska sociala ekonomin gick samman och publicerade Göteborgsmanifestet, vid en konferens i Sveriges näst största stad tidigare denna månad. Manifestet är en uppmaning till de europeiska institutionerna att frigöra den sociala ekonomins fulla potential, stå fast vid ambitionerna i EU:s nya handlingsplan och föra en sammanhängande politik i rätt riktning.

Read in English

Under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd samlades de viktigaste europeiska aktörerna inom området social ekonomi i Göteborg, den 7-9 juni för en konferens som lyfte fram handlingsplanen för den sociala ekonomin och dess framsteg hittills. Manifestet samskapades under konferensen uppmanar EU-kommissionen att fördjupa det europeiska samarbetet för bättre policyutveckling.

panel at social economy 2023

Den sociala ekonomin betraktas som en europeisk framgångssaga, i ett Europa som har ställts inför flera utmaningar under det senaste decenniet; miljöhot, pandemi, migration och på senare tid krig i grannländerna, historisk inflation och höga energipriser. Därför samlar den sociala ekonomins aktörer kraft för att tillsammans bygga en sann social marknadsekonomi som förenar ekonomisk prestation med sociala framsteg och miljömässig hållbarhet. Detta är dock inte möjligt utan institutionellt stöd från medlemsstaterna, bland annat inom grön och digital omställning, offentlig upphandling, strategiska investeringar, samverkan och politisk innovation.

– Den sociala ekonomin har fortfarande olika status i södra och norra Europa och Göteborgsmanifestet lyfter fram dessa luckor. Manifestet är ett resultat av konferensen i Göteborg och uttrycker aktörernas engagemang för att både stärka sektorn för den sociala ekonomin och stödja omställningen mot ett grönt, digitalt, solidariskt och socialt hållbart Europa. Handlingsplanen för social ekonomi möter aktörerna i denna omställning, men det behövs ytterligare institutionellt stöd – på lokal, regional och medlemsstatsnivå, säger Diana Ghinea, chef för strategisk utveckling på Coompanion Göteborg.

Även om aktörerna välkomnar det viktiga arbetet i EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin finns det fortfarande ett behov av ytterligare politiskt ägarskap, möjliggörande politik och engagerade EU-institutioner. Det behövs en stark EU-parlamentarisk intergrupp för den sociala ekonomin och en dedikerad funktion inom EU-kommissionen.

Manifestet svarar också på kommissionens rekommendation till rådet som uppmanar medlemsstaterna att utveckla övergripande strategier för den sociala ekonomin för att främja en möjliggörande miljö för den sociala ekonomin, genom att anpassa politik och rättsliga ramar. För att frigöra den sociala ekonomins fulla potential för Europa måste erkännandet av sektorn, det finansiella ekosystemet och kunskapen stärkas ytterligare. För det krävs mer samarbete.

Manifestet är initierat av Coompanion, REVES, CECOP, Social Economy Europe, Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Mikrofonden, Ekobanken och Fremia. Det stöds också av de aktörer som deltagit under konferensen, som också varit med och prioriterat de olika områden som manifestet berör.

Läs hela manifestet här

För mer information

Diana Ghinea, Companion Göteborgsregionen
diana.ghinea@coompanion.se
+46 (0) 733 75 62 05

Om Coompanion

Coompanion är en politiskt oberoende organisation som arbetar för att stötta människor som vill starta kooperativa och samhällsnyttiga företag tillsammans. Det gör vi genom kostnadsfri rådgivning över hela landet, på uppdrag från Tillväxtverket.

Coompanions regionala kontor är själva kooperativa företag, som ägs av medarbetare och andra medlemsorganisationer.

In English

The Gothenburg Manifesto calls for more support to the social economy in Europe


Multiple actors within the European social economy joined together to publish The Gothenburg Manifesto, at a conference in Sweden’s second largest city earlier this month. The manifesto is a call to the European institutions to unleash the full potential of the social economy and the ambitious agenda set by the Social Economy Action Plan, as well as to further provide a comprehensive and coherent policy that supports its implementation.

During the Swedish Presidency of the Council of the European Union, the most important European players in the field of social economy gathered in Gothenburg, on June 8/2023, for a conference highlighting the Social Economy Action Plan and its progress to date. The manifesto that was co-created during the conference salutes the United Nations resolution of promoting the social and solidarity economy for sustainable developments  and urges the EU Commission to deepen the European cooperation for better policy development. 

The social economy is regarded as a European success story, in a context where  Europe has faced several challenges in the last decade – challenges that encompass environmental threats, pandemic issues, migration, and more recently war in neighboring countries, historic inflation and high energy prices. Therefore, the social economy stakeholders are pulling forces to collectively build a true social market economy that reconciles economic performance with social progress and environmental sustainability. However, this is not possible without institutional support at member states level encompassing aspects such as green and digital transition, public procurement, strategic investment, co-construction and policy innovation among others. 

– The Gothenburg Manifesto is one result of the conference in Gothenburg and it expresses the actors commitment to both strengthening the social economy sector and supporting the transition towards a green, digital , solidaríc and socially sustainable Europe. The SEAP meets the actors in their actions but further institutional support is needed – at local, regional and member states level. The social economy still has different status in southern and Northern Europe and the manifesto is highlighting such gaps, says Diana Ghinea, Head of Strategical Development at Coompanion Gothenburg. 

Although the actors welcome the important work in the European Social Economy Action Plan for social economy, there are still a need for further political ownership, enabling policies and committed EU institutions, with a strong European Parliament Intergroup on the Social Economy and a dedicated function within the European Commission and engaged Member States, regions and cities. 

The manifesto also responds to the European Commission’s recommendation to the Council calling on Member States to develop comprehensive strategies for the social economy to promote an enabling environment for the social economy, by adapting policy and legal frameworks. To unleash the full potential of the social economy for the peoples of Europe, the recognition of the sector, the financial ecosystem, the knowledge as well as the innovative impact valuation of the sector needs to further be strengthened, which the stakeholders state needs cooperative action.

The Manifesto calls on the European institutions to further provide a comprehensive and coherent policy dedicated to the social economy, continue the important work of Social Economy Action Plan implementation as well as to include some new perspectives.


The Manifesto is initiated by Coompanion, REVES, CECOP, Social Economy Europe, Region Västra Götaland, City of Gothenburg, School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg, Mikrofonden, Ekobanken and Fremia. It also is consequently endorsed by the actors/stakeholders participating at the conference, who also actively prioritized the recommended/demanded lines of action.

Read the full Manifesto here
For more information
Diana Ghinea, Companion Gothenburg
diana.ghinea@coompanion.se
+46 (0) 733 75 62 05

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!