Checklistor för bästa samarbetet

  Framgångsfaktorer för samverkan

 • Förtroende och tillit
 • Att det finns ett gemensamt behov eller problem som samverkan löser
 • Nyttan är större än insatsen
 • Positiv inställning till samarbete
 • Engagemang
 • Öppen kommunikation
 • Jämbördiga parter
 • Villighet att dela med sig
 • Ärlighet och pålitlighet

Coompanion kan hjälpa er med:

 • Kostnadsfri rådgivning
 • Processledning för effektiv start på samverkan (vid behov av ett mer omfattande samarbete – framförallt vid företagssamverkan)
 • Leda utvecklingsarbete för grupper som redan har samverkan men vill utforska nya möjligheter tillsammans
 • Samverkansavtal mellan företagare eller kompanjonavtal mellan delägare

Viktigt att ha ett kompanjon- eller samverkansavtal

Ett samverkansavtal eller kompanjonavtal är en trygghet för alla parter. Här regleras exempelvis hur lön betalas ut, vilka förmåner och ersättningar som finns, hur beslut fattas och vad som händer om någon lämnar samarbetet. Ni kan även avtala om arbetsfördelning, arbetstider och hur nya medlemmar ska kunna ansluta sig.

Det är viktigt att samverkansavtalet är utformat utifrån era unika förutsättningar. Kopiera inte någon annans avtal, men använd gärna en förlaga att utgå ifrån.

Här kan läggas ett diskussionsunderlag inför rådgivning

Vanliga punkter i kompanjon- eller samverkansavtal

 • Vilka parter berörs.
 • Målet med samarbetet på kort och lång sikt.
 • Tankar kring finansiering. Exempelvis
 • storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start.
 • Hur ska vinst och sparande i samarbetet hanteras?
 • Hur ska medlemmarnas lån och externa lån hanteras?
 • Vilka krav ställs på varandra vid ev. kris?
 • Hur in- och utträde ska ske, till exempel vad  gäller del i tillgångar?
 • Lönepolicy – eller för företagssamverkan – hur intäkter respektive kostnader ska hanteras.
 • Vilket ansvar det innebär att vara medlem?
 • Hur ska olika beslut tas och på vilka grunder?
 • Hur ledningen ska formeras. Hur utses exempelvis VD/verksamhetsledare?
 • Konkurrensklausul som begränsar möjlighet att driva verksamhet vid sidan av.