Är ni nyfikna på att starta företag tillsammans eller att starta kooperativ? Här kan ni läsa om de 7 kooperativa principerna – och glöm inte att boka kostnadsfri rådgivning med Coompanion om ni vill ha hjälp!

De 7 kooperativa principerna

1. Frivilligt och öppet medlemskap

Kooperativa företag bygger på frivilligt medlemskap och är öppna för alla som kan nyttja deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, etnisk tillhörighet, politisk eller religiös övertygelse.

2. Demokratisk medlemskontroll

Kooperativa företag är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av policyer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmar i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativa företag på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande

Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till det kooperativa företagets kapital och utövar demokratisk kontroll över detsamma. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis det kooperativa företagets gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskap är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. Medlemmarna kan avsätta överskott till följande ändamål: utveckling av det kooperativa företaget (om möjligt genom reservation av medel, som åtminstone till en del ska vara bundet); förmåner till medlemmar i förhållande till deras nyttjande av det kooperativa företaget; samt stöd till annan verksamhet som godkänts av medlemmarna.

4. Självständighet och oberoende

Kooperativa företag är självständiga organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive offentliga aktörer, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer den demokratiska medlemskontrollen och upprätthåller den kooperativa självständigheten.

5. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning

Kooperativa företag erbjuder utbildning och kompetensutveckling till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda, så att de effektivt ska kunna bidra till utveckling av sina kooperativa företag. De upplyser allmänheten, särskilt unga och opinionsbildare, om kooperationens särart och fördelar.

6. Samarbete mellan kooperativa företag

Kooperativa företag tjänar sina medlemmars intressen mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

7. Samhällshänsyn

Kooperativa företag arbetar för en hållbar utveckling av samhället enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

Vill du förverkliga en idé som ett kooperativt företag?

Boka kostnadsfri företagsrådgivning!

Här kan du läsa mer om vad kooperation är.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!