Förskolan där alla blir entreprenörer

barncompanietMed sina 21 anställda i förskoleverksamheten och två spinn off-företag är de stora i branschen. De är något så ovanligt som ett blandkooperativ, det vill säga både föräldrar och personal är medlemmar. 

BarnCompaniet har ett ständigt pågående värdegrundsarbete, såväl med medlemmarna som med barnen. Att driva verksamheten demokratiskt, som ett kooperativ, är en del. Att man 2013 fick ett miljöpris från Bodens kommun visar att kooperativet även presterar i denna hållbarhetsaspekt.

Förskolan arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi och det innebär att förskolan ser till att barnen får möta ”mångfalden av kulturalitet” som finns i samhället på sin förskola. Olikheter betonas som en tillgång och det är viktigt att bidra till barnens möjligheter att uttrycka sig på olika sätt. Man menar att ett barn har 100 språk.

Även om man med olikheter inte begränsar sig till den aktuella frågan om integration av nyanlända, har det visat sig att grundsynen fungerar mycket bra för att inkludera familjer med utländsk bakgrund och detta är något som förskolan intresserar sig för och utvecklar.

Barncompaniet har givit upphov till två ytterligare verksamheter. Den ena är en fristående grundskola F-9 i Boden. Den andra är utbildningsföretaget Mer än bara Utbildning, som ägs av personalen. Mer än bara utbildning bedriver föreläsningar, utbildningar, studiebesök och handledning i hela Sverige och det är ett gott exempel på hur Barncompaniet bäddat för utveckling och entreprenörskap för anställda och samtidigt lyckats behålla denna kompetens i verksamheten.

I en tid då antalet små kooperativa förskolor minskar i Sverige visar Barncompaniet nya möjliga utvecklingsvägar för personal och föräldrar att i kooperativ form förverkliga sina idéer om en hållbar, i alla ordets bemärkelser, pedagogisk verksamhet.

Gå till Barncompaniets hemsida!