Coompanion initierar utvecklingsprocesser med fokus på samverkan och entreprenörskap. Detta resulterar ofta i att vi går vidare och söker utvecklingsmedel för genomförande eller att vi blir samverkansaktör till en extern part. Vi jobbar aktivt för att bidra till vår regions utveckling. Att vidga synen på innovation och entreprenörskap, att skapa en mångfald av företag och att skapa ett inkluderande samhälle är områden där vi är med och bidrar till Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi. På den här sidan kan du läsa mer om utvecklingsprojekt hos Coompanion Jönköpings län.

SMILE

SMILE – Samverkan Möter Innovation för ett Livskraftigt Entreprenörskap- syftar till att stödja små och medelstora företag på landsbygden i att utvecklas genom samverkan och organisering. Projektet kommer att fokusera på att främja landsbygdsföretag inom det företagsfrämjande systemet samt öka kunskapen om social ekonomi och idéburet företagande.
Läs mer om projektet.
Kontaktperson är Susanna Holst

Genomförda projekt

SIRU 2.0

I SIRU 2.0 utvecklas stödsystem och verktyg för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ i Jönköpings län. Detta gör vi genom insatser med fokus på samverkan, affärsutveckling och kunskapshöjning. Projektet driver vi i samverkan med Jönköping International Business School och det finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. Läs mer om projektet.

REIS – Resurseffektiva energilösningar i samverkan

I REIS har vi kartlagt vi små och medelstora företag och organisationer som har intresse av att utveckla småskaliga energilösningar som bidrar till energieffektivisering, särskilt i kooperativ form. Läs mer om förstudien här.

trappa upp jönköping

Trappa upp

”Trappa upp” hade som mål att öka sysselsättning och företagande bland utrikes födda kvinnor. Stort fokus låg på att starta igång ett kooperativt företag enligt det redan etablerade Yalla-trappans koncept. Projektet ägdes av Coompanion Sverige och Jönköpings län var ett av fem län som deltar i projektet. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Jönköpings kommun.

Läs mer om projektets resultat här.

Social innovation för Regional Utveckling, SIRU

Under 2016-2020 drev vi tillsammans med Internationella Handelshögskolan och Jönköping Academy projektet SIRU. Finansieringen kom från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län och samverkande parter.

Läs mer

asf akademin

ASF Akademin

ASF Akademin är ett nationellt projekt som ska stärka de sociala företagen som leverantörer av tjänster inom arbetsintegrering och stärka ledarskapet i företagen. Fokus är kompetensutveckling av anställda och ledare tillsammans med kvalitetssäkring av arbetsträningstjänster.

Projektet pågår från våren 2018 till slutet av 2020 och finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer

Trappsteget systemintegration

Trappsteget var en projekt som skapade förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden. Trappsteget som avslutades mars 2019 var ett samverkansprojekt med Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetsförmedlingen och finansierades av Europeiska Socialfonden.

Läs mer

Fokus Ägarskifte

Fokus Ägarskifte är en förstudie kopplad till utmaningen kring att mer än var fjärde företagsledare ser ett ägarskifte som troligt inom 10 år. Förstudien, som genomfördes under våren 2019 och finansierades av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer

Med finansiering från Tillväxtverket och Region Jönköpings län
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!