Coop for EU, socialt entreprenörskap för inkludering är ett projekt som finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Projektet skapar nya hållbara transnationella nätverk och bidrar till att att lösa samhällsutmaningar genom samarbete och fokus på sociala innovationer.

Inom ramen för arbete med social ekonomi och kooperation finns en stark europeisk tradition och tillsammans med våra två projektpartners i Bulgarien och Finland arbetar vi med hur vi genom detta arbetssätt kan lösa samhällsutmaningar. Arbetsintegration, stödstrukturer för sociala affärer och cirkulära affärsmodeller är viktiga plattformar att stärka.

Alla partner ser problemet med utestängning av ungdomar och andra långtidsarbetslösa. Det har konstaterats i Finland, Bulgarien och Sverige att anställning är en absolut förutsättning för att framgångsrika integration av utsatta grupper på arbetsmarknaden ska lyckas. Alla organisationer är intresserade av att främja gränsöverskridande samarbete genom att utbyta erfarenheter, god praxis och modeller för att nå hållbar arbetsmarknad.

Projektet har tagit fram ett inspirationsmaterial som används för att visa hur det kan se ut när man startar företag tillsammans.

Kontakt:
Caroline Kjellgren
caroline.kjellgren@coompanion.se

10 goda exempel på hållbara affärer

Europeiska socialfonden