Här har vi samlat information om ägarskifte för dig som funderar på att sälja eller köpa ett företag. Hör av dig till Coompanion Väst om du vill veta mer om ägarskiften eller medarbetarövertagande.

Rådgivning om ägarskifte

Vill du lära dig mer om ägarskiften?

I november 2022 livesände vi ett ägarskiftesseminarium där tittarna fick möta företagare som genomfört ägarskifte och lyssna till experter inom ämnet.

Titta här!

Att tänka på om du ska sälja ett företag

Ju tidigare ni startar, desto större chans till ett bra resultat –
men se till att företagets ordinarie verksamhet och
medarbetare inte kommer i andra hand på grund av arbetet
med ägarskiftet. Det är lätt att verksamheten tappar fart
om fokus ligger någon annanstans.

Räkna med att ett skifte kan ta upp till flera år.

Oavsett om ni siktar på intern eller extern överlåtelse måste företaget förberedas inför en försäljning. Det kan till exempel handla om att dokumentera rutiner och processer, att vänta in ett
bra projekt och att lösa eventuella tvister.

Här är områden ni kan behöva gå igenom:

• Bolagshandlingar / Bolagsstruktur
• Redovisningshandlingar
• Skattefrågor
• Kapital och finansiering
• Fast egendom
• Lös egendom
• Finansiella tillgångar
• Immateriella tillgångar
• Avtal och åtaganden
• Anställda
• Försäkringar
• Tvister
• Tillstånd
• Miljö
• Närståendefrågor
• Konkurrensfrågor
• Övrigt

Köparen kan finnas i kretsen av kunder/leverantörer, bland
konkurrenter, anställda, delägare, affärsbekanta, eller
privatpersoner. Ni kan annonsera, kontakta din kommuns näringslivsenhet eller ta hjälp av en företagsförmedlare.

Om ett eller flera av dina barn ska ta över, prata generationsskifte med hela familjen, även dem som inte förväntas vara med i företaget.

Liksom en företagsförsäljning kräver en plan, behöver du själv en ”mental” plan för hur du ska använda din tid när företaget är sålt, och hur de sociala kontakterna ska ersättas.

Det kan vara bra att tänka på sådana frågor som “Hur länge ska jag själv vara kvar i företaget?” “Vad ska jag göra med min tid när ägarskiftet har gått igenom och jag har lämnat företaget?” – Jobba ideellt, nytt jobb, ny hobby etc?

Ta hjälp av rådgivare och experter, det kan vara affärsrådgivare, jurister, skatteexperter, revisorer m.fl.

Affärsråd vid generationsskifte

Skattefrågor för familjeföretaget, arvs- och gåvoskatten är borta men vid försäljning kan det uppstå reavinster som ska beskattas. Även pensionsuttag bör planeras i förväg.

Affärsråd vid medarbetarövertagande

Ha en tydlig dialog med personalen och ta fram skriftliga underlag för underlätta diskussioner inför avtalsskrivning.

Affärsråd vid extern försäljning

Ta fram ett mindre prospekt, tänk på att man kanske bör undvika att röja företagets identitet. Utse en ansvarig för kontakter med eventuella köpare.

Vad företaget är värt beror på säljarens vilja och köparens nytta. Det är viktigt med rätt förberedelse och det slutliga priset avgörs av hur väl förhandlingen sköts.

Två vanliga metoder för företagsvärdering:

Substansvärdering

Förenklat kan man säga att substansvärde är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder, vilket motsvarar det egna kapitalet. Uppgifter hittas i balansräkningen, vilket gör substansvärdering till en relativt enkel värderingsmetod att tillämpa.

Det är ett av de snabbaste sätten att värdera företag på och det är bland annat bra för att få fram ett lägsta värde på bolaget.

Substansvärdering ingen hänsyn till hur tillgångarna används, affärsidé eller framtida avkastning. Det fungerar inte heller för att värdera tjänsteföretag.

Avkastningsvärdering

Framtida avkastning prognostiseras och nuvärdeberäknas.

• Mått på avkastning kan variera, till exempel kassaflöde, utdelning eller vinst
• DCF-värdering – framtida fria kassaflöden till företaget uppskattas och diskonteras till nuvärde
• Proformamodell med kassaflöden ca 5 år framåt plus en tillväxtfaktor => analytikers förväntan för branschen, BNP-utveckling el dyl.

Den externa värderingen av företaget och köparens vilja att betala ett visst pris, bankens villkor för lån, riskkapital eller garantier från garantibolag/föreningar (bank, lån, borgensåtagande, befintliga avtal).

Ska du sälja delar av företaget, “bara” rörelsen eller hela företaget (den juridiska personen)?

I samband med avtalsskrivning inför en företagsförsäljning behöver du tänka på att upprätta nödvändiga och korrekta avtal för både din och köparens trygghet.

Exempel på innehåll i ett köpeavtal:
Överlåtelseförklaring, köpeskilling, villkor för förvärvets fullbordan, tillträde, säljarens garantier, köparens garantier, säljarens ersättningsskyldighet, åtaganden, tvistelösning mm.

Tänk på att det kan vara aktuellt att skriva flera olika bilagor och intyg för att lämna till exempel försäkran och garantier om till exempel: aktieöverlåtelseavtal, utdrag från fastighetsregister om det ingår en fastighet, aktiebok m.m.

Att tänka på om du ska köpa ett företag

Vill ni köpa delar av ett företag, köpa rörelsen eller hela företaget ( den juridiska personen)?

Det kan finns många fördelar med att köpa ett befintligt företag. En spännande historik, en känd kundkrets, befintliga resurser såsom personal och kompetens. Upparbetad kapitalnivå så att omsättning och vinst lättare kan förutses.

Ibland kan det finns möjlighet att köpa delar av ett företag såsom en verksamhetsinriktning, rörelsen utan bolaget det ligger i eller bara en del av inkråmet som innebär att vi endast köper tillgångarna i ett företag, eller utvalda delar av tillgångarna. Det kan till exempel handla om leverantörsavtal, tillstånd och andra immateriella tillgångar.

Coompanion erbjuder en organisationsmodell för personalövertagande av aktiebolag. Modellen baseras på att flertalet anställda tillsammans bildar ett moderföretag med associationsformen ekonomisk förening. Moderföretaget köper direkt eller över tid aktierna varpå aktiebolagen blir ett dotterföretag. Personalen blir delägare i moderföretaget och har sin anställning i dotterföretaget.

Är ni anställda på ett företag där ägaren planerar att sälja sitt företag kan ett personalövertagande kanske bli aktuellt.

Säljaren kan också finnas hos försäljningsmäklare och ni kan kanske få tips på säljare hos näringslivsenheten i kommunen, rådgivningsorganisationer eller annonser.

Om ni inte har ägt eller drivit ett företag tidigare kan ni behöva fundera över om ni behöver ytterligare kompetens för att starten av företagandet ska bli så lätt och smidigt som möjligt.

Frågor att ställa:

  • Vilka är vi som ska driva tillsammans?
  • Hur vill vi driva vår verksamhet, vilken är vår målbild?
  • Vad behöver vi lära oss mer om i hur vi driver företag?
  • Vad behöver vi kompetensutveckla oss inom för att vår gemensamma resa ska bli så bra som möjligt?

Här kan ni ta kontakt med branschorganisation eller företagsutvecklare.

Som köpare behöver ni se till att ni tagit del av följande dokument och information från säljaren:

• Bolagshandlingar / Bolagsstruktur
• Redovisningshandlingar
• Skattekonto
• Kapital och finansiering
• Fast egendom
• Lös egendom
• Finansiella tillgångar
• Immateriella tillgångar
• Avtal och åtaganden
• Anställda
• Försäkringar
• Tvister
• Tillstånd
• Miljö
• Övrigt

Andra saker att ta hänsyn till:

• Har företaget rätt bemanning? Intervjua nyckelpersoner i företaget.
• Det ser bra ut nu, men vad händer imorgon?
• Stressa inte fram ett beslut.
• Vilka kunder och leverantörer kan behållas? Ha koll på avtal med kunder, hyreskontrakt mm
• Ha koll på resultatutvecklingen

Undersök marknaden, konkurrenter, gör en analys av framtidsutsikterna i din bransch.

Gör en marknadsplan för kommande övertagande.

Vad företaget är värt beror på säljarens vilja och köparens nytta. Det är viktigt med rätt förberedelse och det slutliga priset avgörs av hur väl förhandlingen sköts.

Två vanliga metoder för företagsvärdering:

Substansvärdering

Företagets egna kapital utgör grunden för företagets värde för
aktieägarna.

• Justeras med obeskattade reserver samt över- och undervärden i
tillgångar och skulder
• Historisk redovisningsinformation
• Ingen hänsyn till företagets framtida avkastning och risk

Avkastningsvärdering

Framtida avkastning prognostiseras och nuvärdeberäknas.

• Mått på avkastning kan variera, till exempel kassaflöde, utdelning eller vinst
• DCF-värdering – teoretiskt korrekta metoden för företagsvärdering
• DCF-värdering – framtida fria kassaflöden till företaget uppskattas och diskonteras till nuvärde (samma fråga här, eller att det är otydligt)
• Proformamodell med kassaflöden ca 5 år framåt plus en tillväxtfaktor => analytikers
förväntan för branschen, BNP-utveckling el dyl.

När företaget är värderat och ni kommit överens om priset med säljaren kan det behövas externt kapital. Ni Behöver upprätta en affärsplan så att finansiärerna kan se vad ni planerat med företaget. Förutom de tidigare ägarnas redovisning och bokslutshandlingar kan ni behöva upprätta startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget för att kunna ansöka om lån.

Banken kräver oftast att ni har eget kapital tillsammans med ett borgensåtagande och ev riskkapital för att bevilja lånet.

Banklån, riskkapital, eget kapital (Pdf svenskt näringsliv Se sid 48)

Om ni är ett kooperativ kan ni få råd och förslag på finansieringsmöjligheter via Mikrofonden Väst som också ställer ut lånegarantier.

I samband med avtalsskrivning inför en företagsförsäljning behöver ni tänka på att upprätta nödvändiga och korrekta avtal för er trygghet.

Exempel på innehåll i ett köpeavtal:

Överlåtelseförklaring, köpeskilling, villkor för förvärvets fullbordan, tillträde, säljarens garantier, köparens garantier, säljarens ersättningsskyldighet, åtaganden, tvistelösning m.m.

Tänk på att det kan vara aktuellt att skriva flera olika bilagor och intyg för att lämna till exempel försäkran och garantier om till exempel: aktieöverlåtelseavtal, utdrag från fastighetsregister om det ingår en fastighet, aktiebok m.m.

När ägarskiftet är genomfört kan ni fortsätta med att vidareutveckla er affärsplan. Den är grundläggande och anpassas efter er som nya ägare, era kompetenser, drivkrafter och målsättningar.

  • Vad vill ni lägga till och vad vill ni ta bort?
  • Vad ska ni göra mer av och vad ska ni göra mindre av?

Mall för affärsplan

Vilka kan ge råd?

Behöver ni råd eller diskutera frågor finns det många olika personer du kan vända dig till. 

Rådgivningsorganisationer

Det kan vara bra att ha kontakt med revisor, affärsjurister, skattekonsulter, företagsmäklare och banker kan alla hjälpa till med ägarskiftet. Tänk även på att andra företagare i andra branscher kan vara ett bra stöd i processen.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!