Arbetsintegrerande sociala företag

Sociala företag är företag med samhällsnytta som främsta drivkraft, som huvudsakligen återinvesterar vinsten och med demokratiskt styrelseskick.

Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF) är en typ av socialt företag som styrs av dem som arbetar i dem. Företagets affärer används för att skapa jobb för oss och andra som har eller har haft svårt att få arbete.

Information

En första start för exempelvis kommuner, myndigheter och organisationer som vill lära sig mer om ASF är att ta hjälp av Coompanion. Gärna i samarbete med befintliga sociala företag, som föreläsare eller utbildare.

En annan bra start är att kombinera föreläsning och diskussioner med studiebesök. Att höra sociala entreprenörer, med egna ord, berätta om sitt företag och vägen dit är en stark upplevelse.

Kontakta ditt lokala Coompanionkontor för mer information.

 

 

Starta

Sociala foretagCoompanion ger rådgivning till de som står i begrepp att starta. Vi kan vara mentorer, samarbetspartner och även delta aktivt i själva bildandet samt hjälpa till att rekrytera styrelseledamöter om behov finns.

Vi erbjuder rådgivning inom organisation, ledarskap, finansiering, affärsutveckling samt hjälp i kontakter med myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen, tillståndsgivare m.fl. Vi har även anpassade dokument för affärsplan, kompanjonavtal, stadgar, kollektivavtal etc.

Kontakta ditt lokala Coompanionkontor för mer information om start av sociala företag.

 

 

 

 

 

Stödja

Decennier av stöd till sociala entreprenörer har lärt oss att förankring och mobilisering kring de sociala företagen är A och O. När till exempel en kommun vill testa det sociala företagandets möjligheter hjälper vi till att hitta ett upplägg som involverar vad det sociala företaget behöver.

Vi skräddarsyr inspirationsmöten, workshops och utbildningar både till beslutsfattare, de som skall stötta de sociala entreprenörerna samt till den grupp som ska starta.

Slutrapport

Temagruppen för Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi beskriver i denna rapport hur sociala företag kan motverka utanförskap för personer som har svag förankring på arbetsmarknaden:

Slutrapport: Temagruppen Entreprenörskap & Företagande inom social ekonomi

Kontakta ditt lokala Coompanionkontor för mer information om stöd.

 

 

 

 

 

Utveckla

Skräddarsydda utbildningar, ofta i samarbete med andra företag och studieförbund, är en av Coompanions främsta kompetenser. Utbildningen pågår parallellt med utvecklingen av företaget och de utmaningar gruppen möter blir ofta temat för utbildningens innehåll.

Ett annat fokus är förstås det kooperativa arbetssättet– det vill säga att deltagarna skall ha ett demokratiskt inflytande över företaget som de startar och driver. Därmed tas varje individs resurser i anspråk. Mycket hänger på ledarfunktionen, ett behov som vi möter med att erbjuda ledarskapsutbildning.

Vidare är Coompanion en professionell part i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Företagen behöver både konsulthjälp och finansiering för att förverkliga sina idéer.

Kontakta ditt lokala Coompanionkontor för mer information.

 

 

Sprida

Soc FranchisingEtt nätverk av sociala företag som samarbetar och stöttar varandra är ett beprövat och i många fall nödvändigt sätt att sprida fungerande verksamheter till fler orter och regioner.

Spridningen görs genom att etablera en stödstruktur. Det kan vara registrerade företag, det kan också vara olika arbetsgrupper med varierande verksamhet men med ett gemensamt organisationsnummer.

Vidare finns det tillgång till professionellt stöd inom de flesta av de områden ett socialt företag behöver stöd med, finansiering, myndighetskontakter, hjälp med att ansöka om medel och arbetsgivarfrågor. En stödstruktur måste kunna ge stöd till både företag, grupp samt individ. Stödstrukturen har etablerad kontakt med myndigheter och erbjuder både arbetsträning och karriärvägar, inom företaget och/eller vidare till annan arbetsgivare.

Exempel på stödstrukturer

Social Franchising är ett färdigt koncept som man får hjälp att implementera i sin organisation. Det underlättar vid start av sociala företag, men fungerar även som ett stöd under företagets olika utvecklingsfaser.

Macken är ett exempel på spridning av ett framgångsrikt koncept.

Vägen ut! kooperativen är ett annat exempel på verksamhet som använder sig av denna stödstruktur. Vägen ut! kan även utgöra exempel på när företag sköter gemensamma tjänster och skapar korsvist ägande i form av konsortiemodellen.

En annan form av konsortiemodell är den som upprättats i Östergötland i form av Kooptjänst som kan ses som en federativ koncern där olika verksamheter utgör arbetsställen i ett och samma företag. Både Vägen ut! kooperativen och Kooptjänst är stödstrukturer som erbjuder ekonomihantering, marknadsföring, hjälp med inköp, utbildning och kompetensförsörjning samt stöd i lednings- och personalfrågor.

Glada Hudikmodellen är ytterligare ett exempel. I denna modell ger Arbetsförmedlingen och kommunen ekonomiskt stöd till Coompanion för stöd till de företag som ingår i modellen.

Även olika former av sociala inkubatorer har vuxit fram lokalt och regionalt vilka ger stöd i uppstartsfasen genom att exempelvis erbjuda lokaler, affärsutveckling, utbildning och administration. Samtliga nämnda modeller har utvecklats av sociala företag i nära samarbete med Coompanion.