Trappa Upp Nationellt

Nya sociala företag och ökad sysselsättning

Trappa Upp Nationellt är ett samverkansprojekt där sex Coompanionkontor samverkar med Yalla Trappan Malmö. I varje delprojekt ska ett socialt företag och arbetskooperativ med utrikesfödda kvinnor som målgrupp utvecklas och startas. Utöver ökad sysselsättning – genom anställningar och delägarskap – ska projektet bidra till praktik eller arbetsförberedande insatser som utbildning och studiecirklar.

 

Hållbara affärsidéer

En viktig del i projektet är att utveckla en hållbar affärsidé och hitta en marknad för tjänster eller produkter. Yalla Trappan Malmö deltar i projektet genom ett mentorsavtal. Detta innebär att varje socialt företag och arbetskooperativ som utvecklas i delprojekten får stöd i form av utbildning och processtöd från Yalla Trappan Malmö.

I projektet får de kvinnor som deltar också möjlighet att lära sig den yrkeskompetens som krävs för att arbeta och utveckla det sociala företagets produkter eller tjänster. På Yalla Trappan Malmö har man valt att fokusera på restauraung/catering, städning samt sömnad – men vilka marknader och vilken yrkeskompetens verksamheten i de olika delprojekten kommer att rikta in sig på avgörs först under andra halvan av 2019 genom marknadsanalys och översyn av möjliga avtal med t.ex. Karlskrona kommun.

 

Delad kunskap över hela landet

Ytterligare en central del av projekt Trappa upp nationellt är att sprida Yalla Trappans koncept och metoder samt stärka redan befintliga Yalla Trappor runt om i landet genom delad kunskap, utveckling och kontaktskapande. Yalla Rinkeby är en av de befintliga Yalla Trapporna som vi samverkar med i projektet genom nätverkande och kunskapsutbyte.

Coompanion Sverige är projektägare till Trappa upp nationellt – övriga Coompanionkontor som medverkar är: Blekinge, Dalarna, Fyrbodal, Jönköping och Coompanion Nord. Sammanlagt deltar minst 40 utrikesfödda kvinnor i varje delprojekt. Målet är att minst 20 av dessa kvinnor ska anställas i de fem kooperativen som kommer att bildas före projektets slut.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.

Jenny Kowalewski, vd Coomapanion Sverige
jenny.kowalewski@coompanion.se
070–483 99 11

Marie Pettersson, nationell projektkoordinator Trappa Upp Nationellt
marie.pettersson@coompanion.se
0705-92 06 01

trappa upp coompanion yalla trappan tillväxtverket