Uppsala län

Nedan listas våra pågående projekt och uppdrag. Det går även att läsa om några av våra avslutade projekt och uppdrag längre ner på sidan. Vi arbetar med projekt och uppdrag som faller väl inom kooperation, samhällsentreprenörskap, social innovation och hållbarhet.

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Hör av dig till oss!

Pågående projekt och uppdrag

Aktuella projekt och uppdrag publiceras här.

Avslutade projekt och uppdrag

IMPACT för Social Hållbarhet

Efter vår förstudie 2030 Academy ÖMS tar vi arbetet vidare i ett nytt projekt där vi gör verkstad och fokuserar på nyckelfärdiga lösningar och affärsutveckling för ökad social hållbarhet i och av företag. IMPACT för Social Hållbarhet helt enkelt!

Tillsammans med Coompanion i Östergötland och Västmanland har vi beviljats medel från Europeiska Sociala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket för att jobba med projektet, som pågår från mars 2022 till oktober 2023. Region Uppsala medfinansierar.

I satsningen IMPACT för Social Hållbarhet samlar vi konkreta metoder, verktyg och lösningar för social hållbarhet som efter projektets slut ska finnas tillgängliga både för företag, främjarstrukturen för företagande och andra intresserade.

Vi genomför även affärsutvecklingsinsatser med 10 företag för ökad social hållbarhet i eller av dem.

Är ni ett av våra 10 företag?

Är ni intresserade av hur just ni kan göra skillnad, både för er själva och era medarbetare men också för samhället?
Kontakta då oss så berättar vi mer!
Endast 10 platser finns till förfogande, så anmäl ditt företag redan idag.


Ingen RÖK utan eldsjälar

Coompanion har fått beviljat medel av Region Uppsala för att tillsammans med Håbo och Tierps kommun samt representanter från civilsamhälle/föreningsliv i resp. kommun jobba med att, i ett första inledande steg, bygga upp en regional infrastruktur för civilsamhälle och offentlig sektor där de ska kunna mötas och samverka. Detta första steg utgår från förutsättningarna i Håbo och Tierps kommun men vi hoppas att arbetet i ett senare steg (i ett senare projekt eller satsning) kan tas upp tillsammans med länets resterande kommuner.

Projektet Ingen RÖK utan eldsjälar pågår från december 2021 till november 2022.

Nyfiken på resultatet och slutsatserna av arbetet? Kontakta oss för att ta del av rapporten!

Grannskapskontor i Lindesbergs kommun

På uppdrag av Lindesbergs kommun (Örebro län) och Coompanion Örebro genomför vi en kartläggning av förutsättningarna för grannskapskontor på fyra orter i Lindesbergs kommun. Uppdraget påbörjas årsskiftet 2021/2022 och pågår under våren 2022. Mer information kommer.

Nyfiken på vad grannskapskontor är? Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram en handbok där de också delar med sig av intryck och slutsatser från arbetet Dags att GÅ till jobbet i Fyrbodal.

HÄR kan du ta del av handboken.

Marknadsföring och kommunikation för Mikrofonden Uppsala län

På uppdrag så hjälper vi Mikrofonden Uppsala län med viss kommunikation och marknadsföring, evenemang, kontaktsökande aktiviteter m.m.

Vad är Mikrofonden kanske du undrar? Mikrofonden är en möjlighet och ett verktyg för företag, föreningar och stiftelser inom den sociala ekonomin att få tillgång till kapital för sin fortlevnad och utveckling. Coompanion Uppsala har drivit starten av Mikrofonden Uppsala län, som nu är en självständig ekonomisk förening. Läs mer om arbetet kring etableringen av Mikrofonden Uppsala län här.

Här kommer du till Mikrofondens egen hemsida.

Kapacitet & Stabilitet

I samarbete med Coompanion-kontoren inom Östra Mellansverige har vi tilldelats en förstudie där vi utforskar begrepp som kompetens, kompetensutveckling och kapacitet för att undersöka hur jobbmöjligheter och kunskapsnivåer för personer med instabil ställning på arbetsmarknaden kan förstärkas i hela regionen. Förstudien pågick under 2021 och avslutades i oktober samma år. Förstudien ska leda fram till en plan för ett genomförandeprojekt i syfte att förstärka strukturerna på arbetsmarknaden.

Förstudie: 2030 Academy ÖMS

Coompanion Uppsala län har tillsammans med de resterande fyra Coompanion-kontoren i Östra Mellansverige (ÖMS) tilldelats medel för en förstudie via Regionalfonden. Syftet är undersöka förutsättningarna kring ett affärsutvecklingsstöd för hållbarhet riktat mot små och medelstora företag, för att dessa i högre grad ska kunna bidra till hållbarhet och Globala Målen.

Förstudien pågick under 2021 och avslutades i oktober 2021. Resultatet, vilka möjligheter vi ser för att jobba vidare med frågan och hur vi kan göra detta kan du ta del av på https://coompanion.se/impact/

Kompetensutveckling för föreningar

För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun beviljades under 2020 projektstöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stötta det lokala engagemanget på landsbygderna. Inom projektet fanns pengar avsatta för bl.a. Coompanions arbete med kompetensutveckling för föreningar.

Uppsala kommun och Coompanion bjöd under våren 2021 in föreningar till inspirationstillfällen samt tillfällen för att lära sig mer om att organisera sig tillsammans – i föreningsform.

Läs mer om Uppsala kommuns projekt Uppsökarna här.

Våra projekt och uppdrag

Samhällsbygge i samverkan

Med finansiering från Region Uppsala, och medfinansiering av Coompanion Sverige och Mikrofonden Uppsala län har vi under 2020 och 2021 jobbat med att kartlägga förutsättningarna för det sociala företagandet och den sociala ekonomin i två av länets kommuner (Håbo och Tierp). Tanken är att dessa kommuner ska stå bättre rustade för möjligheterna till ett fortsatt utvecklingsarbete samt ha underlag för att kunna besluta om egna initiativ och åtgärder för att stötta det sociala företagandet i kommunen. Utöver att kartlägga de två kommunerna så tas även en verktygslåda/metodkarta fram för att visa på olika sätt att arbeta med socialt företagande och lokal samhällsutveckling. 
Läs mer om projektet här.

Inspelningen från slutseminariet kan du se här.

Våra projekt och uppdrag

Metodkarta och verktygslåda

På uppdrag av Coompanion Sverige har vi under 2020 och 2021 arbetat med att ta fram en metodkarta och en verktygslåda över olika sätt att arbeta med lokal och regional samhällsutveckling, med visst fokus på livsmedel och besöksnäring. Vi har paketerat Coompanions kompetens inom lokal och regional utveckling och metoderna ska kunna användas som erbjudanden i Coompanion kontorens produktportföljer och för intern kunskapsdelning.

Våra projekt och uppdrag

Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län

Region Uppsala drev under 2019 och 2020 ett projekt med stöd från Tillväxtverket där Coompanion Uppsala län var samverkanspart.

Coompanion arbetade med tre stycken olika delar i Region Uppsalas projekt. De delar som arbetades med var:

  1. Bred kartläggning av sociala företag i länet
  2. Sammanställning av information om stöd för sociala företag
  3. Utbildning av tjänstepersoner om sociala företag.

Läs mer om projektet på Region Uppsalas hemsida.

Frågor? Kontakta oss så berättar vi mer.

Utveckla företag på landsbygderna i Sörmlands och Uppsala län

Utveckla företag på landsbygderna i Södermanlands och Uppsala län

Tillsammans med Coompanion Södermanland jobbade vi mellan 2020-01-01 till 2020-10-30 med ett projekt som syftade till att öka små landsbygdsföretags tillgång till stöd och resurser samt att minska glappet mellan dessa företag och samhällets stödaktörer. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Bakgrunden ligger i att få stödaktörer har en uttalad satsning även på små landsbygdsföretag och det saknas kunskap om villkoren och förutsättningarna för att driva mindre företag på landsbygden.
Projektet visade på digitaliseringsmöjligheter, samverkan samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som potentiella faktorer för att långsiktigt gynna både små landsbygdsföretag, stödaktörer och de två länen. Läs mer om projektet och resultatet på denna sida.

Frågor? Kontakta Louise som arbetat med detta projekt.

Projekt - Mikrofonden Uppsala län

Mikrofonden Uppsala län

Den sociala ekonomins aktörer stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. Tillgången till kapital för dessa verksamheter är dessvärre begränsad och många upplever svårigheter att finansiera sina idéer och initiativ. Det gör att många av dessa idéer kan vara svåra eller rent av omöjliga att genomföra.

Det är där Mikrofonden kommer in! Mikrofonden är tänkt att vara en alternativ finansiering till de verksamheter som annars kan ha svårt att få det.

Läs mer om arbetet som Coompanion gjort.
Läs mer om Mikrofonden Uppsala län på deras hemsida.

Frågor? Kontakta oss gärna.

Energikooperativ

Förstudie kring energi-kooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetade vi med en förstudie kring att stötta uppkomsten av andelsägda solenergianläggningar.

Förstudien finansierades av Tillväxtverket och var färdig december 2019.

Intresserad av resultatet? Läs rapporten som är skriven för förstudien eller kontakta Louise på vårt kontor som främst arbetade med det projektet hos oss.

USIP

USIP- Uppsala Social Innovation Platform

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Region Uppsala och Coompanion arbetade med en samverkanscheck från SLU under hösten 2019. Checkan handlade om att inventera och utreda tankar och idéer kring ett stödsystem för social innovation. USIP är arbetsnamnet och står för Uppsala Social Innovation Platform.

I augusti 2019 var det en workshop för olika aktörer, i oktober deltog vi i AIMday och i januari 2020 hade vi en idéverkstad. Intresserad av att veta mer? Kontakta oss så berättar vi!

Projekt - Common ground

Common ground -dialog utan gränser

Med syftet att förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande miljöer, söktes detta projekt. Med hjälp av ett mediekritiskt förhållningssätt och en verktygslåda av motbilder lär sig deltagaren granska visuell propaganda med extremistiskt innehåll, redogöra för varför det är viktigt att avkoda den här typen av propaganda samt träna att formulera ett effektivt motbudskap (counter narrative).

Projektet avslutades hösten 2019.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!