Nedan listas några av våra pågående projekt och uppdrag. Det går även att läsa om några av våra avslutade projekt och uppdrag längre ner på sidan. Vi arbetar med projekt och uppdrag som faller väl inom kooperation, samhällsentreprenörskap och social innovation.

Är du intresserad av att samarbete med oss? Hör av dig till oss!

Pågående projekt och uppdrag

Kapacitet & Stabilitet

I samarbete med Coompanions regionala enheter inom Östra Mellansverige har vi tilldelats en förstudie där vi utforskar begrepp som kompetens, kompetensutveckling och kapacitet för att undersöka hur jobbmöjligheter och kunskapsnivåer kan förstärkas i hela regionen. Förstudien pågår till slutet av oktober 2021. Förstudien ska leda fram till en plan för ett genomförandeprojekt i syfte att förstärka strukturerna på arbetsmarknaden.

Förstudie: 2030 Academy ÖMS

Coompanion Uppsala län har via Regionalfonden tilldelats en förstudie för att undersöka förutsättningarna till ett program och ett kontinuerligt affärsutvecklingsstöd till i första hand små, medelstora företag att bidra till hållbarhet och Globala Målen. Förstudien är ett samarbete inom Coompanion Östra Mellansverige och pågår under 2021.Förstudien pågår till slutet av oktober 2021. Målet är att skapa en ansökan för ett genomförandeprojekt.

Avslutade projekt och uppdrag

Kompetensutveckling för föreningar

För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stötta det lokala engagemanget på landsbygderna.

Inom projektet finns det pengar avsatta för att stötta föreningar att genomföra evenemang, marknadsföra bygdedagar och upprusta befintliga eller nya möteslokaler.

I vår bjuder Uppsala kommun och Coompanion in till fyra inspirationstillfällen samt ytterligare fyra tillfällen för att lära dig mer om att organisera dig tillsammans – i föreningsform. Inspirationstillfällena är till för att just inspirera. De fyra utbildningstillfällena går mer på djupet med vad det innebär att bilda en ideell förening. I och med pandemin sker alla möten digitalt via verktyget Zoom.

Under februari genomförs inspirationstillfällen och under mars till maj månad genomförs utbildningstillfällen löpande. Håll utkik på Uppsala kommuns hemsida där mer information finns.

Håll även utkik på vår Facebooksida där vi lägger upp information löpande.

Våra projekt och uppdrag

Samhällsbygge i samverkan

Med finansiering från Region Uppsala, och medfinansiering av Coompanion Sverige och Mikrofonden Uppsala län jobbar vi med att kartlägga förutsättningarna och situationen för det sociala företagandet och den sociala ekonomin i tre av länets kommuner. Tanken är att dessa kommuner ska stå bättre rustade för möjligheterna till ett fortsatt utvecklingsarbete samt ha underlag för att kunna besluta om egna initiativ och åtgärder för att stötta det sociala företagandet i kommunen. Utöver att kartlägga tre kommuner så ska även en verktygslåda/metodkarta tas fram för att visa på olika sätt att arbeta med socialt företagande och lokal samhällsutveckling. 
Läs mer om projektet här.

Inspelningen från slutseminariet kan du se här.

Våra projekt och uppdrag

Metodkarta och verktygslåda

På uppdrag av Coompanion Sverige arbetar vi med att ta fram en metodkarta och en verktygslåda över olika sätt att arbeta med lokal och regional samhällsutveckling, med ett fokus på livsmedel och besöksnäring. Vi paketerar Coompanions kompetens inom lokal och regional utveckling och metoderna ska kunna användas som erbjudanden i Coompanion kontorens produktportföljer. 

Våra projekt och uppdrag

Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län

Region Uppsala har ett projekt med stöd från Tillväxtverket där Coompanion Uppsala län är samverkanspart.

Coompanion arbetar med tre stycken olika delar i Region Uppsalas projekt. De delar som arbetas med är:

  1. Bred kartläggning av sociala företag i länet
  2. Sammanställning av information om stöd för sociala företag
  3. Utbildning av tjänstepersoner om sociala företag.

Läs mer om projektet på Region Uppsalas hemsida.

Frågor? Kontakta oss på kontoret så svarar vi.

Utveckla företag på landsbygderna i Sörmlands och Uppsala län

Utveckla företag på landsbygderna i Sörmlands och Uppsala län

Tillsammans med Coompanion Sörmland jobbar vi med ett projekt som syftar till att öka små landsbygdsföretags tillgång till stöd och resurser samt att minska glappet mellan dessa företag och samhällets stödaktörer. Projektet finansieras av Tillväxtverket och pågår från 2020-01-01 till 2020-10-30.

I dagsläget är det få stödaktörer som har en uttalad satsning även på små landsbygdsföretag och det saknas kunskap om villkoren och förutsättningarna för att driva mindre företag på landsbygden. Digitaliseringsmöjligheter, samverkan samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte ser projektet som potentiella faktorer för att långsiktigt gynna både små landsbygdsföretag, stödaktörer och de två länen. Läs mer om projektet på denna hemsida.

Frågor? Kontakta Louise som arbetat med detta projekt.

Projekt - Mikrofonden Uppsala län

Mikrofonden Uppsala län

Den sociala ekonomins aktörer stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. Tillgången till kapital för dessa verksamheter är dessvärre begränsad och många upplever svårigheter att finansiera sina idéer och initiativ. Det gör att många av dessa idéer kan vara svåra eller rent av omöjliga att genomföra.

Det är där Mikrofonden kommer in! Mikrofonden är tänkt att vara en alternativ finansiering till de som annars kan ha svårt att få det.

Läs mer om arbetet som Coompanion gjort.
Läs mer om Mikrofonden Uppsala län på deras hemsida.

Frågor? Kontakta Lina eller Anna, som arbetat med detta.

Energikooperativ

Förstudie kring energi-kooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetade vi med en förstudie kring att stötta uppkomsten av andelsägda solenergianläggningar.

Förstudien var ett samarbete med Tillväxtverket och var färdig december 2019.

Är du intresserad av resultatet? Läs rapporten som är skriven för förstudien eller kontakta Louise på vårt kontor som främst arbetade med det projektet hos oss.

USIP

USIP

SLU, Region Uppsala och Coompanion arbetarde med en samverkanscheck från SLU under hösten 2019. Checkan handlade om att inventera och utreda tankar och idéer kring ett stödsystem för social innovation. USIP är arbetsnamnet och står för Uppsala Social Innovation Platform.

I augusti var det en workshop med olika aktörer, i oktober deltog vi i AIMday och i januari hade vi en idéverkstad. Är du intresserad? Lina på kontoret är den som främst arbetade med detta projekt.

Projekt - Common ground

Common ground -dialog utan gränser

Med syftet att förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande miljöer, söktes detta projekt. Med hjälp av ett mediekritiskt förhållningssätt och en verktygslåda av motbilder lär sig deltagaren granska visuell propaganda med extremistiskt innehåll, redogöra för varför det är viktigt att avkoda den här typen av propaganda samt träna att formulera ett effektivt motbudskap (counter narrative).

Projektet avslutades hösten 2019.
Läs mer om projektet här.