Uppsala län

Etablering av en Mikrofond i Uppsala län

På denna sida finner ni information om det arbetet som pågått för en etablering av en Mikrofond i Uppsala län. Den ekonomiska föreningen Mikrofonden Uppsala län är nu bildad och det går att läsa mer om deras pågående arbete på deras hemsida.

Arbetet med etableringen av en Mikrofond i Uppsala län

Det började med en förstudie

Innan vi drog igång ett arbete med att etablera en Mikrofond i Uppsala län behövde vi undersöka om det faktiskt fanns ett behov av en. Under 2016 gjordes en förstudie gällande en Mikrofond i Uppsala län. Beslutet om en förstudie grundade sig dels i att Mikrofonder startade i flera län, men även dels då vi såg att aktörer inom sociala ekonomin ofta kan ha en utmaning i att få krediter med den egna verksamheten som garant. Länsstyrelsen i Uppsala län gav oss ett finansieringsstöd på 50% och resterande del stod vi själva för.

Klicka på ”Läs mer” nedan för att komma till rapporten från förstudien.

Etablering av en Mikrofond i Uppsala län

Etablering av en Mikrofond i Uppsala län med start i Uppsala kommun

Då förstudien visade ett reellt behov valde Coompanion att påbörja arbetet med en etablering av en Mikrofond i Uppsala län. Det arbetet påbörjade med Uppsala kommun under 2017 och 2018.

Arbetet har kort sammanfattat handlat om att utreda vidare förutsättningar, behov, organisation och ansvar för Mikrofonden med start i Uppsala kommun. Sedan hösten 2019 arbetar Helen Curry som verksamhetsledare på Mikrofonden Uppsala län. I och med denna anställning lämnade vi över arbetet med den fortsatta etableringen till Helen Curry.

Etablering av en Mikrofond i Uppsala län

Klicka på ”Läs mer” nedan för att läsa en rapport om etableringen.

Etablering av en Mikrofond i Uppsala län – i hela Uppsala län

Parallellt med arbetet med Uppsala kommun har även arbetet med en etableringen i hela länet fortsatt.

Vi ser det som självklart att en Mikrofond ska gälla hela Uppsala län. Därför sökte vi stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen i Uppsala län under 2018. Ansökan blev beviljad och vi har arbetat med en etablering i hela Uppsala län. Det arbetet har pågått parallellt med arbetet med Uppsala kommun under 2018 – 2020. Bland annat har arbetet inneburit:

– Informationsinsatser i de resterande sju kommunerna i länet, Region Uppsala, Samordningsförbundet med flera.
– Information till potentiella kreditkunder i initialt skede genom olika kommunikationskanaler
– Upptaktsmöte

Upptaktsmöte har vi haft två stycken, ett den 10 oktober 2018 och ett den 22 november 2019.
Detta projekt avslutades under våren 2020 och har i skrivande stund (hösten 2020) slutrapporterats. Arbetet med en etablering av en Mikrofond i hela Uppsala län behöver alltjämt fortsättas med.

Etablering av Mikrofond i Uppsala län

Varför en Mikrofond?

Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar. Dessa verksamheter har dock svårt att få tillgång till kapital.

Det är anledningen till att vi under en tid arbetat med att etablera en Mikrofond i Uppsala län – en alternativ och kompletterande finansiering för den sociala ekonomin*.

Mikrofonden Sverige är navet för alla regionala mikrofonder. Läs mer om Mikrofonden Sverige här.

*Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

En investering för samhällsnytta

De utmaningar som samhället står inför idag kräver nya lösningar. EU, staten och kommunerna ser den sociala ekonomin innovationskraft och hur den bidrar till att skapa hållbara verksamheter och arbetstillfällen som hjälper människor in i samhället. Investeringar i Mikrofonden gör det möjligt att bidra till fler och starkare verksamheter inom social ekonomi, vilket i sin tur skapar mervärden för samhället.

Mikrofonden investerar i kapital för start och utveckling av föreningar, kooperativ och verksamheter med sociala mål. Vi erbjuder en möjlighet för företag som vill ta större samhällsansvar och för kommuner dom vill få sociala investeringsmedel att göra nytta flera gånger om.

Att investera i Mikrofonden innebär en långsiktig placering. Investeringen är enkel att göra och innebär ingen kostnad utan är en placering som blir en tillgång i er balansräkning.

Hör av dig!

Arbetet med etableringen av Mikrofonden fortsätter och vi tar gärna emot inspel på möjliga finansiärer och samarbetspartners. Det är bara att höra av sig till oss på Coompanion Uppsala län eller Mikrofonden Uppsala län!

Mikrofonden Uppsala län arbetar med den befintliga fonden som i dagsläget har stöd för verksamheter inom den sociala ekonomin i Uppsala kommun.

Kontaktuppgifter

Mikrofonden Uppsala län

mikrofonden.uppsala@gmail.com

Coompanion Uppsala län

uppsala@coompanion.se
018 – 12 80 80

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!