Lokal kooperativ energiförsörjning

Nu har steg 2 av projektet om hur man lokalt kan göra för att öka delaktigheten i lokal förnybar energiproduktion startat. Energimyndigheten har gett Coompanion Värmland möjlighet att ta fram modeller för sådana lokala energiinitiativ

Projektet har fått namnet DAMM/KRAFT-Lokal kooperativ energiförsörjning och startade 2021-04-01 och pågår till 2023-06-30.

Namnet har sitt ursprung i frågan om den pågående miljöprövningen av vattenkraftverk som kommer att pågå under lång tid. I samband med den prövningsprocessen kommer också de dammar som finns i vattensystemen upp till diskussion. Dammarnas framtid berör många människor och intressen. För att försöka se dammarna och vattenkraftverken i perspektiv av miljömål och klimatmål, samt andra intressen behövs forum för en bra, respektfull dialog mellan alla inblandade.

Men projektet begränsas inte av att det bara är vattenkraft som hanteras som förnybar energikälla.

De kooperativ som kan uppstå i denna process kan också använda andra förnybara energislag som exempelvis solenergi och vindkraft i sin verksamhet. Syftet är att därmed skapa både lokal nytta och acceptans, två delar som går hand i hand. Detta underlättar hela omställningen till förnybar energi i samhället.

Tanken är att försöka följa naturens vattenflöden och där det bildas flera kooperativ underlätta samarbeten och samarbetskooperativ för de enskilda kooperativen runt frågor som de alla är berörda av.

Kooperativen kan också skapa lösningar som baserat på den förnybara energin bidrar till omställningen av transportsektorn. En möjlighet är energilagring kopplat till energiproduktionen. Energi-lager som kan användas för lokalt bruk för laddning av elfordon men som även kan bidra med stöd och tjänster till elnätet vad det gäller effekt-frekvensfrågor.

Det är bara fantasin som sätter gränser för vad dessa lokala kooperativ kan göra. Idag finns ny teknik som vänder upp och ner på den värld av fossilt beroende och miljöförstöring som vi levt med under lång tid.

Ett delmål är att skapa arenor för dialog och öppna data, där hänsyn tas till regioner, hela vattenflöden, myndigheters uppdrag och småskaligt ägarskap. Det är mycket svårare att rädda vår värld om man inte anstränger sig för att lyssna på dem som har en annan syn på en fråga.

Ett annat delmål är att försöka hitta en balans mellan mångfald, kulturmiljö, ekonomi och energi i modellen.

För att underlätta för framtida kooperativa lösningar skall en behovsbild för ett framtida digitalt verktyg tas fram.

För att kunna mäta om projektet har lyckats skall vi dokumentera hur många intresserade grupperingar som registreras under projekttiden i Värmland.

De grupperingar som uppkommer enligt modellen utanför Värmland skall också tas med och på lite längre sikt kommer antalet energikooperativ att användas som indikator.

Slutligen blir ett mätvärde antalet producerade förnybara kWh som de kooperativa föreningarna som använder modellen står för.

Vi vill ha in synpunkter och idéer på vad som skulle kunna göras. Om du/ni har behov av mer ingående information så vill vi gärna försöka hjälpa till. Under våren2021 kommer vi att vara försiktiga med fysiska möten men vi kan ordna digitala möten. När vi blivit vaccinerade ser vi fram emot att träffas ute i verkligheten.


Bakgrund, pilotprojektet 2019-2020

I Sverige finns runt 2 100 småskaliga vattenkraftverk och 11 000 – 20 000 stycken småskaliga dammar. Det finns idag ingen mera exakt statistik avseende antalet dammar. Vattenkraftverken producerar ca 4,3 TW h/år och de småskaliga dammarna är avgörande för att reglera vattenflöden så att inte mark, egendom och ekosystem skadas eller förvanskas, inte minst i landsbygd. Från och med den 1 januari 2019 infördes stora ändringar i miljöbalken som kraftigt påverkar tillsyn och underhåll av dessa till fördel för en global miljöomställning. Detta medför att många befintliga ägare inte ser någon ekonomisk vinning i att behålla dammar och vattenkraftverk och överväger därför rivning. Men detta kan, om det sker i omfattande skala, få stor inverkan på både nationell elproduktion, miljön, den nationella och lokala säkerheten och livskvalitén på landsbygden.

DAMM/KRAFT har varit ett pilotprojekt för att ta fram och testa en affärsmodell för ekologiskt och socialt hållbart co-op-övertagande av dammar och småskaliga kraftverk med finansiering från Vinnova – Sveriges Innovationsmyndighet. Genom att utveckla och testa en metod för gemensamt övertagande av vatteninfrastruktur syftar projektet till att främja social och ekologiskt hållbarhet, innovation samt stärka samarbetet mellan stad och land.

Projektet startade 2019-05-03 och avslutas 2020-02-03.

Du kan ta del av projektansökan/projektbeskrivning här.

Dammkraft

Resultat från projektet

Affärsmodellen* baseras på intervjuer från många samhälleliga perspektiv: myndigheter, miljöorganisationer, forskare, samhällsarkitekter och aktörer relevanta för projektet. Lösning där samtliga perspektiv vägts in, utgår ifrån de närboende som grundare, kooperatörer och driftare. I den mest utvecklade modellen som beskrivs i flödeskissen kopplar vi an dammarna och de småskaliga vattenkraftverken till andra förnyelsebara energikällor, såsom solceller där vi redan för ett par år sedan utvecklade två kooperativa affärsmodeller: ​ Affärsmodell för kooperativa Solcellsparker. Detta dels för att finansiera kooperativet, men också för att uppfylla Energiöverenskommelsen 2016, där regeringen påvisar det framtida förhållande som sol-, vind och vattenkraft (reglerkraft) kommer att behöva ha för Sveriges omställning till fossilfri energiförsörjning. Exempel på hur detta skulle kunna fungera är Arvika Teknik AB och Näckåns Energi AB i Värmlands län där detta projekt utvecklas initialt (men med ambitionen att nå ut nationellt).

Som tillägg till dessa “energiintäkter” finns också förslaget att fondera kapital, så att kooperativet i en förlängning kan tillväxa och bidra till underhålls-, renoverings- och prövningskostnader oavsett om det är en damm eller ett kraftverk. Fördelen med att affärsmodellen är så flexibel gör också att t ex kooperativ som övertagit småskaliga vattenkraftverk kan välja bort de andra energityperna, under förutsättning att intäkterna från vattenkraftverket självt är tillräckliga för de omkostnader som finns i kooperativet. *Denna affärsmodell är tilltänkt som finansiering av kommande tillståndsprövning och/eller efter de prövningar som avgör huruvida dammarna och de småskaliga vattenkraftverken ska rivas ut eller ej.

Affärsmodellen är dessutom av stort värde dels innan, men också efter en miljöprövning oavsett om det gäller för en damm eller ett småskaligt kraftverk. Hänsyn behöver nämligen tas till sociala värden och inte bara till ekonomiska eller miljömässiga. Många privata ägare, däribland privatpersoner, står nämligen inför den stora omkostnad som dessa prövningsprocesser är, vilket konsekvent kan leda till att det enda alternativet blir okontrollerade utrivningar. Effekten av sådana massiva landskapsförändringar i händelse av att många ägare beslutar detta samtidigt, skulle kunna få stora sociala följder såsom påverkan på kommunalt dricksvatten, färre översvämningsfördämningar, färre vattenmagasin inför sommarbränder, förändrade jord- och skogsbruksförutsättningar. Med hjälp av denna affärsmodell tror vi därför att möjligheten till att fler kan gå vidare till de planerade miljöprövningarna kan öka och på så sätt också bidra till kontrollerade utrivningar som på så sätt skapar balans mellan det sociala, ekonomiska och miljömässiga på samma gång.

I en fortsättning

Förhoppningen är att denna affärsmodell och metodik för kooperativt övertagande ska kunna spridas till fler nationellt. Ett tidigare exempel på hur Coompanion varit med och skapat sådana systemförändringar med nationell spridningseffekt är affärsmodellen och metodiken för att starta fibernätsföreningar med syfte att sprida fiber även till landsbygden.

Kortsiktigt: Då politiska initiativ, elpriset och lokala initiativ påverkar DAMM/KRAFT-kooperativen behöver dels en kundundersökning genomföras för att få en tydligare bild av vilken andel och vilket rörligt pris kunderna är beredda att investera i/handla med, samt intressenter som är villiga att medinvestera i ett breddat lokalt energi-ekosystem. Efter detta borde en tydlig beräkningsmodell kunna tas fram. Dels för att underlätta/motivera nya co-op-övertaganden, men också för att möjliggöra en paketering av erbjudandet för fler att ta del av.

Långsiktigt: Arenor för dialog och öppen data behövs, där både hänsyn tas till regioner, vattenflöden, myndigheter och småskaligt ägarskap. Dels för att kunna påverka politiska initiativ, men också för att bedriva de co-op-övertagna dammarna och kraftverken på ett lagenligt och adekvat sätt. Dessa skulle därmed också kunna hitta och verka för en balans mellan mångfald, kulturmiljö, ekonomi, ekologi och energi. För att möjliggöra sådana arenor föreslår det här projektet att en behovsbild för ett framtida, digitalt verktyg tas fram där sådana arenor därmed testas (vårt förslag i Steg 2). Även en samordning av flera co-op-övertaganden är intressant över tid. Dels för att koordinera väder-/vattendata, men också för att exempelvis ha ett gemensamt energihandelsföretag eller framtida effektiviseringsmöjligheter som vidareorganisering kan bidra ytterligare med.

VINNOVA – Statens Innovationsmyndighet: DAMM/KRAFT projektet finansieras av VINNOVA inom programmet ”Social Innovation, långsiktigt hållbara lösningar steg 1″.

Samverkanspartners

Coompanion Värmland
Energimyndigheten
Karlstads Universitet
LRF

Energimyndigheten

Ann-Kristine Johansson

Kontaktperson hos Companion Värmland

Ann-Kristine.Johansson
@coompanion.se

Anders Björbole

Kontaktperson hos Companion Värmland

Anders.Björbole
@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!