Hur man äger och organiserar förnybara energilösningar i kooperativ form
= Energigemenskaper!

Lokala Energigemenskaper är grundstenar i ett stabilt demokratiskt energisystem där en grupp aktörer tillsammans producerar, lagrar och delar förnybar energi. Energin kan komma från solceller, vindkraft, småskalig vattenkraft eller biobränsle. En energigemenskap kan hantera inte bara energiförsörjning av byggnader utan också transporter och verksamheter

Inom EU är energigemenskaper viktiga pusselbitar i hållbar lokal energiproduktion. Det finns drygt 3400 energikooperativ inom EU. Bara i vårt grannland Danmark finns 700 st.

Det som är så bra med lokala energigemenskaper är att de skapar tryggare energiförsörjning och ett stabilare energisystem för att de är många och just lokala. Energigemenskapen kan se ut på många sätt, möjligheterna är oändliga. I Sverige finns idag ett stort intresse för att starta energikooperativ. Är du nyfiken så läs mer i länkarna här nedan och ta kontakt med oss på Coompanion så kan vi hjälpa till mer.

Digital kartverktyg – energigemenskaper

Den 1 oktober 2023 påbörjade vi arbetet med att utveckla ett digitalt kartverktyg i syfte att underlätta planeringsarbetet för lokalt geografiskt avgränsade energigemenskaper. Projektet finansieras av Jordbruksverket inom LEADER-programmet (Leader Närheten och Leader 7-sam i samverkan). Projektet pågår mellan 23-10-01 och 2024-09-30. Det digitala verktyget ska bland annat underlätta beräkningar för lokal konsumtion, möjlig produktion baserad på olika energislag liksom lagring och delning av energi. För den tekniska webbkonstruktionen har vi anlitat Stickybeat. Under våren 2024 planerar vi också för en filmproduktion vilken Sebra film ska hjälpa oss med.

Vi räknar att med att kunna lansera verktyget och filmen efter semester 2024.

En nulägesrapport, 24-05-03

Framtidskraft är arbetsnamnet på den plattform som nu växer fram. Arbetet fortskrider enligt plan och vi har nyligen involverat sex lokalsamhällen (piloter) som testkör verktyget, ger oss nödvändig feedback så att plattformen innehåller relevant material och blir användarvänligt. 

Framtidskraft baseras på att man balanserar lokal konsumtion med lokal produktion, lagring och delning. På ett enkelt vis kan man t.ex. dra olika fossilfria energislag ut i en kartbild varpå balans konsumtion/produktion åskådliggörs. Samtliga energislag finns i olika storlekar att välja på. Därtill finns en kunskapsbank, ett antal filmer och lite annat.

Vi räknar fortsatt med att Framtidskraft är klart för allmänheten att använda i augusti/september. Till dess rekommenderar vi er att ta del av det material vi lägger upp längst ner på denna sida. På vår Facebooksida kommer kontinuerligt uppdateringar.

Damm/kraft
– lokal kooperativ energiförsörjning

Steg 2 av projektet om hur man lokalt kan göra för att öka delaktigheten i lokal förnybar energiproduktion avslutades 2023-06-30

Projektet gick under namnet DAMM/KRAFT-Lokal kooperativ energiförsörjning och startade 2021-04-01 och pågick till 2023-06-30.

Namnet på projektet har sitt ursprung i frågan om den pågående miljöprövningen av vattenkraftverk som kommer att pågå under lång tid. I samband med den prövningsprocessen kommer också de dammar som finns i vattensystemen upp till diskussion. Dammarnas framtid berör många människor och intressen. För att försöka se dammarna och vattenkraftverken i perspektiv av miljömål och klimatmål, samt andra intressen behövs forum för en bra, respektfull dialog mellan alla inblandade, se också steg 1 nedan.

Men projektet begränsades inte av att det bara är vattenkraft som hanteras som förnybar energikälla.

De kooperativ som kan uppstå i denna process kan också använda andra förnybara energislag som exempelvis solenergi och vindkraft i sin verksamhet men också lagra och dela energi i lokalsamhället. Vi har valt att kalla denna form av energikooperativ för geografiska energikooperativ. Syftet är att skapa både lokal nytta och acceptans, två delar som går hand i hand. Detta underlättar hela omställningen till förnybar energi i samhället.

Kooperativen kan också skapa lösningar baserat på förnybar energi som bidrar till omställningen av transportsektorn. En möjlighet är energilagring kopplat till energiproduktionen. Energilager som kan användas för lokalt bruk för laddning av elfordon men som även kan bidra med stöd och tjänster till elnätet vad det gäller effekt-frekvensfrågor.

Det är bara fantasin som sätter gränser för vad dessa lokala kooperativ kan göra. Idag finns ny teknik som vänder upp och ner på den värld av fossilt beroende och miljöförstöring som vi levt med under lång tid.

Ett delmål var att skapa arenor för dialog och öppna data, där hänsyn tas till regioner, hela vattenflöden, myndigheters uppdrag och småskaligt ägarskap. Det är mycket svårare att rädda vår värld om man inte anstränger sig för att lyssna på dem som har en annan syn på en fråga.

Ett annat delmål var att försöka hitta en balans mellan mångfald, kulturmiljö, ekonomi och energi i modellen.

För att underlätta för framtida kooperativa lösningar jobbade vi med att ta fram en behovsbild för ett framtida digitalt verktyg, se steg 3 ovan.

Samverkanspartners

Coompanion Värmland
Energimyndigheten
Karlstads Universitet
LRF

Energimyndigheten

Anders Björbole

Kontaktperson hos Companion Värmland

Anders.Björbole
@coompanion.se

Bakgrund, pilotprojektet 2019-2020

I Sverige finns runt 2 100 småskaliga vattenkraftverk och 11 000 – 20 000 stycken småskaliga dammar. Det finns idag ingen mera exakt statistik avseende antalet dammar. Vattenkraftverken producerar ca 4,3 TW h/år och de småskaliga dammarna är avgörande för att reglera vattenflöden så att inte mark, egendom och ekosystem skadas eller förvanskas, inte minst i landsbygd. Från och med den 1 januari 2019 infördes stora ändringar i miljöbalken som kraftigt påverkar tillsyn och underhåll av dessa till fördel för en global miljöomställning. Detta medför att många befintliga ägare inte ser någon ekonomisk vinning i att behålla dammar och vattenkraftverk och överväger därför rivning. Men detta kan, om det sker i omfattande skala, få stor inverkan på både nationell elproduktion, miljön, den nationella och lokala säkerheten och livskvalitén på landsbygden.

DAMM/KRAFT har varit ett pilotprojekt för att ta fram och testa en affärsmodell för ekologiskt och socialt hållbart co-op-övertagande av dammar och småskaliga kraftverk med finansiering från Vinnova – Sveriges Innovationsmyndighet. Genom att utveckla och testa en metod för gemensamt övertagande av vatteninfrastruktur syftar projektet till att främja social och ekologiskt hållbarhet, innovation samt stärka samarbetet mellan stad och land.

Projektet startade 2019-05-03 och avslutas 2020-02-03.

Du kan ta del av projektansökan/projektbeskrivning här.

Dammkraft

Resultat från projektet

Affärsmodellen* baseras på intervjuer från många samhälleliga perspektiv: myndigheter, miljöorganisationer, forskare, samhällsarkitekter och aktörer relevanta för projektet. Lösning där samtliga perspektiv vägts in, utgår ifrån de närboende som grundare, kooperatörer och driftare. I den mest utvecklade modellen som beskrivs i flödeskissen kopplar vi an dammarna och de småskaliga vattenkraftverken till andra förnyelsebara energikällor, såsom solceller där vi redan för ett par år sedan utvecklade två kooperativa affärsmodeller: ​ Affärsmodell för kooperativa Solcellsparker. Detta dels för att finansiera kooperativet, men också för att uppfylla Energiöverenskommelsen 2016, där regeringen påvisar det framtida förhållande som sol-, vind och vattenkraft (reglerkraft) kommer att behöva ha för Sveriges omställning till fossilfri energiförsörjning. Exempel på hur detta skulle kunna fungera är Arvika Teknik AB och Näckåns Energi AB i Värmlands län där detta projekt utvecklas initialt (men med ambitionen att nå ut nationellt).

Som tillägg till dessa “energiintäkter” finns också förslaget att fondera kapital, så att kooperativet i en förlängning kan tillväxa och bidra till underhålls-, renoverings- och prövningskostnader oavsett om det är en damm eller ett kraftverk. Fördelen med att affärsmodellen är så flexibel gör också att t ex kooperativ som övertagit småskaliga vattenkraftverk kan välja bort de andra energityperna, under förutsättning att intäkterna från vattenkraftverket självt är tillräckliga för de omkostnader som finns i kooperativet. *Denna affärsmodell är tilltänkt som finansiering av kommande tillståndsprövning och/eller efter de prövningar som avgör huruvida dammarna och de småskaliga vattenkraftverken ska rivas ut eller ej.

Affärsmodellen är dessutom av stort värde dels innan, men också efter en miljöprövning oavsett om det gäller för en damm eller ett småskaligt kraftverk. Hänsyn behöver nämligen tas till sociala värden och inte bara till ekonomiska eller miljömässiga. Många privata ägare, däribland privatpersoner, står nämligen inför den stora omkostnad som dessa prövningsprocesser är, vilket konsekvent kan leda till att det enda alternativet blir okontrollerade utrivningar. Effekten av sådana massiva landskapsförändringar i händelse av att många ägare beslutar detta samtidigt, skulle kunna få stora sociala följder såsom påverkan på kommunalt dricksvatten, färre översvämningsfördämningar, färre vattenmagasin inför sommarbränder, förändrade jord- och skogsbruksförutsättningar. Med hjälp av denna affärsmodell tror vi därför att möjligheten till att fler kan gå vidare till de planerade miljöprövningarna kan öka och på så sätt också bidra till kontrollerade utrivningar som på så sätt skapar balans mellan det sociala, ekonomiska och miljömässiga på samma gång.

I en fortsättning

Förhoppningen är att denna affärsmodell och metodik för kooperativt övertagande ska kunna spridas till fler nationellt. Ett tidigare exempel på hur Coompanion varit med och skapat sådana systemförändringar med nationell spridningseffekt är affärsmodellen och metodiken för att starta fibernätsföreningar med syfte att sprida fiber även till landsbygden.

Kortsiktigt: Då politiska initiativ, elpriset och lokala initiativ påverkar DAMM/KRAFT-kooperativen behöver dels en kundundersökning genomföras för att få en tydligare bild av vilken andel och vilket rörligt pris kunderna är beredda att investera i/handla med, samt intressenter som är villiga att medinvestera i ett breddat lokalt energi-ekosystem. Efter detta borde en tydlig beräkningsmodell kunna tas fram. Dels för att underlätta/motivera nya co-op-övertaganden, men också för att möjliggöra en paketering av erbjudandet för fler att ta del av.

Långsiktigt: Arenor för dialog och öppen data behövs, där både hänsyn tas till regioner, vattenflöden, myndigheter och småskaligt ägarskap. Dels för att kunna påverka politiska initiativ, men också för att bedriva de co-op-övertagna dammarna och kraftverken på ett lagenligt och adekvat sätt. Dessa skulle därmed också kunna hitta och verka för en balans mellan mångfald, kulturmiljö, ekonomi, ekologi och energi. För att möjliggöra sådana arenor föreslår det här projektet att en behovsbild för ett framtida, digitalt verktyg tas fram där sådana arenor därmed testas (vårt förslag i Steg 2). Även en samordning av flera co-op-övertaganden är intressant över tid. Dels för att koordinera väder-/vattendata, men också för att exempelvis ha ett gemensamt energihandelsföretag eller framtida effektiviseringsmöjligheter som vidareorganisering kan bidra ytterligare med.

VINNOVA – Statens Innovationsmyndighet: DAMM/KRAFT projektet finansiera

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!