Här kan du läsa om våra aktuella projekt i Östergötland och tidigare projekt som vi drivit tillsammans med våra partners.

Lokala innovationssystem kring hindren för idéburen och gemensam bostadsförsörjning i Sverige: finansiering, associationsformer, upplåtelseformer och inkluderande processer

DET är ett nytt beviljat projekt som startar i höst.

Idéburen och gemensam bostadsförsörjning (IGB) skapar goda och prisöverkomliga bostäder, och bidrar till jämlikhet, livskvalitet, hälsa, service, gemenskap och samhällsengagemang. I Sverige finns dock en rad utmaningar på systemnivå. Projektet skapar förutsättningar för IGB i Sverige genom att arbeta med fyra nyckelområden:

  • systemen för finansiering, där IGB möts av en omogen finansmarknad och oerfarna kommuner;
  • associationsformerna och upplåtelseformerna för IGB, där gängse svenska former inte matchar;
  • organiseringen och stöd av inkluderande och samskapande processer nödvändiga för att IGB ska kunna fungera och växa;
  • och att skapa, förstärka och dra nytta av synergier mellan dessa i lokala innovationssystem med långsiktig effekt på lokalsamhällets hållbara utveckling.

Samarbetspartners är Göteborgs Universitet/GRI (projektägare), Coompanion i Östergötland & Göteborg, Egnahemsfabriken,
Hyresgästföreningen och Orust kommun.

Även här ser vi fram emot ett trevligt och utvecklande arbete med att främja idéburen bostadsutveckling, denna gång på strategisk nivå.

Läs mer

BästBo, nytt projekt med start i höst

BästBo, Bygg- och bogemenskaper i städer och landsbygder för ett socialt hållbart boende, är ett nytt beviljat projekt som startar i höst.

Projektet ska undersöka hur bygg- och boendegemenskaper kan fungera som socialt hållbara bygg-/ och boendeformer. Vi är särskilt intresserade av bygg- och bogemenskapernas betydelse för grupper som riskerar ofrivillig ensamhet, socialt utanförskap eller för äldre på landsbygd.

Samverkansparter är Linköpings Universitet, Coompanion Östergötland, Coompanion Roslagen & Norrort, Marie Cederschiöld högskola och Kiladalens Utveckling AB (svb). Vi kommer även att samverka med ETC Bygg och Kollektivhuset Stolplyckan i Linköping.

Vi ser fram emot 2 år av ett härligt utvecklingsarbete inom den idéburna bostadssektorn – där mycket utgår från Östergötland.

Läs mer

formas_symbol_liggande_rgb_png

Energigemenskaper

Under 2022-2023 arbetar vi med en förstudie kring energigemenskaper; REIS – Resurseffektiva energilösningar i samverkan. Syftet är att kartlägga små och medelstora företag och organisationer som har intresse av att utveckla småskaliga energilösningar som bidrar till energieffektivisering, särskilt i kooperativ form. Förstudien genomför vi tillsammans med sju andra Coompanion-kontor runt om i Sverige.
 
Finansiera delvis av Europeiska Regionalfonden.
 

Läs mer

Tillit och samförsörjning för hållbar matproduktion

Projekt vars syfte är att undersöka en ny folkrörelse, Matvärn ,med fokus på  hållbar lokal matproduktion i krisers spår. Arbetet skall resultera i en landsomfattande dokumentation av några av de lokala initiativ som finns runt om i landet och hur gruppernas arbete sker för lokal matproduktion, livsmedelsförvaring och krishantering. Ett samarbete mellan Coompanion, Hela Sverige Skall Leva och Vuxenskolan.

8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT

Social Impact för små företag

Tillsammans med kollegor från Coompanion Uppsala Län och Coompanion Mälardalen, inom ramen för projektet IMPACT för Social Hållbarhet, arbetar vi med att ta fram effektiva lösningar, samt identifierar metoder och verktyg för att du ska kunna integrera hållbarhet i din verksamhet.
 
Vi har uppnått unika samarbeten inom utvecklingsarbetet av Svensk Barter, en kooperativ bytesring som samlar ett 20 tal medlemsföretag. Vi utvecklar mjukvara tillsammans med Linköpings Universitet och det brittiska sociala företaget MCS International.  
 

COPE – Erasmus+

I samarbete med partners från Island, Italien, Cypern och Sverige skall pedagogisk modell i kooperativt entreprenörskap för vuxna tas fram, provas och utvecklas.

Målgruppen är rådgivare och lärare. 

Läs mer

 

Creative Advocacy Work in Georgia

Mobilisering, digital säkerhet och demokrati samt kunskap om socialt entreprenörskap till verksamma inom Georgiens kreativa sektor, inklusive representanter från ideella föreningar, sociala företag och kooperativ. Under våren hålls flera utbildningar och workshops både digitalt och fysiskt i Georgien.

Ett samarbete med Georgien, Bangladesh och Sverige mellan organisationerna Women Chapter International, European Foundation och oss.

PEAS – partnerskap för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem

Med finansiering från Svenska Institutet ska Coompanion Roslagen & Norrort samt Coompanion Östergötland, stärka partnerskap för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara småskaliga lokala livsmedelssystem. Det ska vi göra genom att utbyta kunskap, erfarenheter, nätverk och idéer mellan ett antal partners i Sverige, Estland, Lettland och Moldavien.
 
 

Läs mer


Tidigare projekt

ServiceLyftet 

Projektet syftade till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden.

Läs mer

 


Förstudie Kapacitet och Stabilitet

Ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till de på arbetsmarknaden med så kallade instabil ställning, varav många försörjer sig på korta eller tillfälliga uppdrag, kombinatörer, frilansare, giggare, timanställda m fl.

 


COOPCAMP

Hur kan kooperation göras mer känt för de unga?

I projektet COOPCAMP tas det fram ett digitalt äventyr med kooperativa värdeord, principer och företagande. Målgrupp är skolor från gymnasium och uppåt. Deltar gör Universitetet i Rom och regioner från bland annat Belgien, Spanien, Italien, Polen och Sverige.  Projektet drivs av det europeiska nätverket REVES och finansieras av EU.

Läs mer  REVES

ESF projekt Gemensamma Krafter och ESF projekt Samverkan för hälsa och arbete

En förstudie för att bygga kunskap och resurser för en mer hållbar, inkluderande och resilient arbetsmarknad där alla samhällssektorer samverkar på ett medvetet strategiskt sätt.


Diversity

Bo- och byggemenskaper är ett växande koncept. I Sverige är byggemenskaper fortfarande relativt nytt men har uppvisat flera positiva effekter för lokalsamhället, bl a sänkta bygg- och boendekostnader, främjande av social gemenskap och ett mer hållbart samhälle.

 

Läs mer 


Tomma Hus

Ett projekt i samarbete med Hela Sverige ska leva Östergötland och Motala kommun som rönt stort intresse. Tanken med projektet ”Tomma hus” har varit att hitta verktyg och metoder för att identifiera hus och fastigheter på landsbygden som inte används för att  fylla dem med nytt liv, boende och/eller verksamhet.

Läs mer   Se filmen

 


 

Arkiv

ASF – Akademin

Projektet ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.


fler i arbete via ASF

Fler i arbete via ASF

Syftet med projektet är att stärka länets arbetsintegrerande sociala företag så att de kan bidra till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete.


Social Economic Trade

Social Economic Trade (SET) är ett sälj och marknadskooperativ som ägs av ASF i Östergötland. Vår uppgift är att hjälpa dessa sociala företag med marknadsföring, sälj och affärsutveckling.

coast 4 us

Coast 4 Us

Coompanion Östergötland deltar under perioden 2018-2020 för det internationella projektet Coast 4 Us. Projektet syftar till att ta fram dataunderlag mm för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön.


projekt framsteg

Framsteg

I projektet vill vi öka tillväxten i länet genom att uppmärksamma och ta tillvara den utvecklingskraft som finns hos sociala entreprenörer och i sociala innovationer.


Generationsväxling

Generationsväxling – en metod för hållbara ASF Många företag i länent står inför en generationsväxling. Ett alternativ som just nu diskuteras är att undersöka möjligheterna för ASF att ta över mindre bolag (enmans- eller fåmansföretag) där företagsledaren är på väg att gå i pension.

react

React

Coompanion Östergötland arbetar inom nätverket React med 6 andra städer i Europa för att motverka etnisk stigmatisering och hur man kan bli medborgare i respektive land, juridiskt och psykiskt samt hur integrationen fungerar med fokus på unga flyktingar och unga nyanlända.


CSE-Baltic

Creative Social Entrepreneurship in the Baltic Sea Region är ett projekt som finaniseras av Svenska institutet.

Tillsammans med parter från Lettland och Georgien genomförs aktiviteter med syfte att skapa ett underlag för en större projektansökan med fokus på socialt företagande inom den kulturella sektorn i dessa länder och eventuellt fler.

Besök som skulle genomförts i Sverige fick ersättas av webinarier, vilket förvisso varit effektiv användning av resurser men vi ser verkligen fram emot att få träffa våra samarbetspartners i Lettland och Georgien.

Det är väldigt intressant att jämföra våra länders förutsättningar för kreativt socialt entreprenörskap då de skiljer sig åt på flera sätt. Exempelvis har Lettland en lag som tydligt definierar ett socialt företag och som behöver uppfyllas för att offentliga stödmedel skal ges ut.

I Sverige och Georgien är definitionerna mer öppna och även varierande över tid, gällande det offentliga förhållningssätt, beroende på politisk inriktning.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!