Här kan du läsa om våra aktuella projekt i Östergötland och tidigare projekt som vi drivit tillsammans med våra partners.

ServiceLyftet

 

Projektet syftar till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden.

Läs mer

Förstudie Kapacitet och Stabilitet

Ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till de på arbetsmarknaden med så kallade instabil ställning, varav många försörjer sig på korta eller tillfälliga uppdrag, kombinatörer, frilansare, giggare, timanställda m fl.

COOPCAMP

Hur kan kooperation göras mer känt för de unga?

I projektet COOPCAMP tas det fram ett digitalt äventyr med kooperativa värdeord, principer och företagande. Målgrupp är skolor från gymnasium och uppåt. Deltar gör Universitetet i Rom och regioner från bland annat Belgien, Spanien, Italien, Polen och Sverige.  Projektet drivs av det europeiska nätverket REVES och finansieras av EU. Läs mer

REVES

COPE – Erasmus+

I samarbete med partners från Island, Italien, Cypern och Sverige skall pedagogisk modell i kooperativt entreprenörskap för vuxna tas fram, provas och utvecklas.

Målgruppen är rådgivare och lärare. 

Läs mer

ESF projekt Gemensamma Krafter och ESF projekt Samverkan för hälsa och arbete

En förstudie för att bygga kunskap och resurser för en mer hållbar, inkluderande och resilient arbetsmarknad där alla samhällssektorer samverkar på ett medvetet strategiskt sätt.

Divercity

Bo- och byggemenskaper är ett växande koncept. I Sverige är byggemenskaper fortfarande relativt nytt men har uppvisat flera positiva effekter för lokalsamhället, bl a sänkta bygg- och boendekostnader, främjande av social gemenskap och ett mer hållbart samhälle.

 

Läs mer

Tomma Hus

Ett projekt i samarbete med Hela Sverige ska leva Östergötland och Motala kommun som rönt stort intresse. Tanken med projektet ”Tomma hus” har varit att hitta verktyg och metoder för att identifiera hus och fastigheter på landsbygden som inte används för att  fylla dem med nytt liv, boende och/eller verksamhet.

Läs mer   Se filmen


 

Tidigare projekt

ASF – Akademin

Projektet ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.


fler i arbete via ASF

Fler i arbete via ASF

Syftet med projektet är att stärka länets arbetsintegrerande sociala företag så att de kan bidra till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete.


Social Economic Trade

Social Economic Trade (SET) är ett sälj och marknadskooperativ som ägs av ASF i Östergötland. Vår uppgift är att hjälpa dessa sociala företag med marknadsföring, sälj och affärsutveckling.

coast 4 us

Coast 4 Us

Coompanion Östergötland deltar under perioden 2018-2020 för det internationella projektet Coast 4 Us. Projektet syftar till att ta fram dataunderlag mm för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön.


projekt framsteg

Framsteg

I projektet vill vi öka tillväxten i länet genom att uppmärksamma och ta tillvara den utvecklingskraft som finns hos sociala entreprenörer och i sociala innovationer.


Generationsväxling

Generationsväxling – en metod för hållbara ASF Många företag i länent står inför en generationsväxling. Ett alternativ som just nu diskuteras är att undersöka möjligheterna för ASF att ta över mindre bolag (enmans- eller fåmansföretag) där företagsledaren är på väg att gå i pension.

react

React

Coompanion Östergötland arbetar inom nätverket React med 6 andra städer i Europa för att motverka etnisk stigmatisering och hur man kan bli medborgare i respektive land, juridiskt och psykiskt samt hur integrationen fungerar med fokus på unga flyktingar och unga nyanlända.


CSE-Baltic

Creative Social Entrepreneurship in the Baltic Sea Region är ett projekt som finaniseras av Svenska institutet.

Tillsammans med parter från Lettland och Georgien genomförs aktiviteter med syfte att skapa ett underlag för en större projektansökan med fokus på socialt företagande inom den kulturella sektorn i dessa länder och eventuellt fler.

Besök som skulle genomförts i Sverige fick ersättas av webinarier, vilket förvisso varit effektiv användning av resurser men vi ser verkligen fram emot att få träffa våra samarbetspartners i Lettland och Georgien.

Det är väldigt intressant att jämföra våra länders förutsättningar för kreativt socialt entreprenörskap då de skiljer sig åt på flera sätt. Exempelvis har Lettland en lag som tydligt definierar ett socialt företag och som behöver uppfyllas för att offentliga stödmedel skal ges ut.

I Sverige och Georgien är definitionerna mer öppna och även varierande över tid, gällande det offentliga förhållningssätt, beroende på politisk inriktning.