VAD SKA LÖSAS OCH VAD INNEBÄR DET?

I slutet av november träffade vi Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge som jobbar med att bedöma projektansökningar i EU:s strukturfonder. Dom har varit med och beviljat Social Innovation Skånes projekt så det var riktigt kul att kunna ha en dialog kring projektet och vad vi lär oss efterhand. Här delar vi några tankegångar från dagen.

Man kan sammanfatta Social Innovation Skånes utgångspunkter så här:
  • Vi ser ökad delaktighet som en förutsättning för fler innovation som löser samhällsutmaningar.
  • Vi erbjuder praktiskt stöd till entreprenörer inom alla sektorer, som vill utveckla nya lösningar på samhällsutmaningar.
  • Vi ser idéburen sektor som en katalysator för social innovation.
  • Vi hjälper andra möjliggörare att identifiera och utveckla tidigt stöd till sociala innovationer.
  • Vi samlar praktisk kunskap om förbättringsområden för social innovation på gräsrotsnivå och utövar påverkan på systemnivå.
  • Vi skapar frirum för nytänk och samskapande.
Hur ska vi kunna lösa det som måste lösas?

Vi diskuterade utmaningar Skåne står inför, t.ex. Ungas arbetslöshet, fysisk och psykisk ohälsa, utanförskap, bostadsbrist och barnfattigdom. Vem har lösningarna på dessa? Förmodligen inte en ensam aktör eller myndighet. Vi behöver vara många som är med och tar fram lösningar tillsammans. Utmaningarna är också sådana att de inte har några enkla lösningar och det är svårt att se orsak och verkan. Att få en mångfald av aktörer att ta sig an problemlösning på det här sättet måste ses ur en långsiktig horisont och ställer höga krav på hur vi kommunicerar nyttan med att samskapa.

Ett par exempel

Att bygga nya sätt att långsiktigt arbeta samhällsförbättrande är Social Innovation. En av sakerna vi pratade om angående detta var vårt arbete kring arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och rollen dom spelar i att skapa lokala lösningar och möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Här jobbar vi med en kunskapsturné i Skånes 33 kommuner där vi ska stödja kommunerna i arbetet med att etablera fler ASF:er. Det handlar t.ex. om att göra etableringsanalyser för att se vilka förutsättningar det finns lokalt för att ASF:er ska kunna bildas. Det handlar också om att kommunerna får mer kunskap och andra resurser för att kunna ge råd och stöd till dessa initiativ själva genom egna nätverk av lokala aktörer.

En annan diskussion handlade om lokal utveckling och hur viktigt det är att behålla viktiga samhällsfunktioner på landsbygden som, förskolor, äldrevård och lokala butiker eller att hitta andra sätt att öka attraktionskraften. Ofta går många i ett samhälle ihop och äger och driver initiativ som har en samhällsförbättrande funktion på olika sätt. Vi kan hjälpa initiativtagare att leda dessa processer, anordna träffar och bygga nätverk kring social mobilisering så att vi underlättar för initiativtagare att kunna få förtroende från invånarna att börja bygga nya lösningar ur befintliga resurser.

All förändring börjar med oss själva

Samverkansprojekt som Social Innovation Skåne är innebär också en intern resa för alla inblandade parter. Vi måste förhålla oss till varandra, bygga och förändra en kultur hos oss själva i en ny struktur samtidigt som vi går framåt. Det innebär nya förhållningssätt och arbetssätt, medskapande och att lära sig att använda gemensamma resurser på bästa sätt. För att kunna göra det måste vi bygga tillit, respekt och kunskap tillsammans.

Vill du veta mer om social innovation kan du gå till Social Innovation Skånes hemsida. Ett projekt inom europeiska regionala utvecklingsfonden som ägs av Coompanion Skåne. Samverkansparter är Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne,  Mötesplats Social Innovation (Malmö Högskola) och Nätverket – Idéburen Sektor Skåne.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!