ESF projekt Gemensamma Krafter och ESF projekt Samverkan för hälsa och arbete

Glädjande har vi beviljats projektmedel av ESF för två förstudier som kan utgöra underlag inför framtida utlysningar i nästa programperiod. 

I denna förstudie vill vi tillsammans med Region Östergötland och arbetet med den regionala. Överenskommelsen, med föreningen SE UPP och dess medlemsorganisationer samt den sociala ekonomin i Östergötland. Vi tar avstamp i den Regionala Överenskommelsen för att tillsammans med Region Östergötland och den sociala ekonomin bygga kunskap och resurser för en mer hållbar, inkluderande och resilient arbetsmarknad där alla samhällssektorer samverkar på ett medvetet strategiskt sätt.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!