Samverkan och entreprenörskap
Coompanion initierar utvecklingsprocesser med fokus på samverkan och entreprenörskap. Detta resulterar ofta i att vi går vidare och söker utvecklingsmedel för genomförande eller att vi blir samverkansaktör till en extern part. Vi jobbar aktivt för att bidra till vår regions utveckling. Vi vill vidga synen på innovation och entreprenörskap, och vara med att skapa en mångfald av företag och ett inkluderande samhälle.

Trappa upp Karlskrona:

Nu har vi startat ett nytt projekt där ett socialt företag byggs upp i Karlskrona utifrån Yalla Trappans beprövade metod. I projekt, vilket pågår hela 2019 och 2020,

Projekt i Göteborgsregionen

ska ett arbetskooperativ med utrikesfödda kvinnor som målgrupp utvecklas och starta. Utöver ökad sysselsättning ska projektet bidra till praktik eller arbetsförberedande insatser som utbildning och studiecirklar för deltagande kvinnor. Sammanlagt ska 40 utrikesfödda kvinnor under två år delta i verksamheten som drivs på heltid. Målet är att minst 5 av dessa kvinnor ska anställas i kooperativet före projektets slut. En viktig del i projektet är att utveckla en hållbar affärsidé och hitta en marknad för tjänster eller produkter.

Yalla Trappan Malmö deltar i projektet genom ett mentorsavtal. Det innebär att det sociala företag och arbetskooperativ som utvecklas i Karlskrona, får stöd i form av utbildning och processtöd från Yalla Trappan Malmö. I projektet får de kvinnor som deltar också möjlighet att lära sig den yrkeskompetens som krävs för att arbeta och utveckla det sociala företagets produkter eller tjänster.

På Yalla Trappan Malmö har man valt att fokusera på restaurang/catering, städning samt sömnad – men vilka marknader och vilken yrkeskompetens verksamheten i Karlskrona kommer att rikta in sig på kommer att avgöras först under andra halvan av 2019 genom marknadsanalys och översyn av möjliga avtal med privata och offentliga aktörer.

Huvudfinansiär för projektet är Tillväxtverket genom nationella programmet för nyanländas företagande. Karlskrona kommun och Länsstyrelsen medfinansierar med 350 000 kr respektive 100 000 kr var på två år. Arbetsförmedlingen stödjer projektet genom en avsiktsförklaring om att erbjuda utrikesfödda kvinnor möjlighet att delta i projektet och bli en del av kooperativet.

Vill du veta mera om projektet: kontakta projektledare Eugeni Nilsson tel. 073-381 87 01.

 

 

Tidigare utvecklingsprojekt:

Projektet syftade på att skapa nya strukturer och samverkansformer och skulle se till att befintliga företag kunne stärkas, och därmed bidra till fler arbetstillfällen och en långsiktig tillväxt i Blekinge. Vårt mål var att en sysselsättningsökning skulle ske i arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge samt att etablera en ökad kompetens både bland entreprenörer och i stödstrukturen/partnerskap, om hur man leder och stödjer framkomsten av dessa företag. Projektet startade 2016 och varade fram till slutet av 2018.

Den officiella hemsidan är lagt ner, men vill du endå se den finns den kvar här: