Projektet syftade till att, under Coompanion Gotlands ledning, starta ett företag som tar hand om de “stödjande processerna” för små nyföretagare och för företag som räknas till “Arbetsintegrerande sociala företag” (ASF) samt bland nyanlända. Exempel på stödjande process kan vara administration, ekonomi och marknadsföring.

Arbetet indelades i olika faser:

Först hade kontakt med företagen som tidigare visat intresse för projektet och hade mer djuplodande samtal angående vilket ansvar de skulle ha under projektet. Det handlade om löner, praktikplats, ekonomisystem, etcetera.

Nästa steg var att intervjua de personer som arbetar ekonomi- administration, tillsammans med någon ur ledningen alternativt styrelsen för företaget. Vi klargjorde då vilka förväntningar och krav vi hade på deltagarna, och också på hur deltagarna skulle backas upp av företagsledningarna. Vi hade kontakt med Arbetsförmedling och informerade om utbildningen, på tjänstemannanivå, och att vi önskade deltagare från Arbetsförmedlingen.

Praktiska förberedelser, utbildningsmaterial anskaffades eller färdigställdes, lokaler iordningställdes, kringservice ordnades. Rekrytering av utbildare.

Verksamhet, perioden 1 mars 2018 till 30 september 2018

Under våren, fram till sommaruppehållet, var fokus på ”basfärdigheter”, d.v.s. ekonomi och administration. Schemat var två halvdagar teori, två halvdagar gemensam praktik och tre dagar praktik på företag.

Färdigheterna har, vad gäller ekonomi, varit inriktade på bokföring, kostnadsuppdelning och fakturering. Den administrativa delen har haft tyngdpunkten på ett företags ”stödjande processer”. Med dessa avses det som vi inte direkt ser ger intäkter, men som måste till, jämte det utförda arbetet. Till detta hör: offertering, avtalsförståels (avtalsrätt: uppdrags-, köpe-, hyres-, konsumentavtal etcetera), kunduppföljning, statistik, nyckeltal.

Under augusti och september låg tyngdpunkten på ”att starta företag” då ett av syftena med projektet var att deltagarna ska starta ett eget ekonomiskt-administrativt företag, som ska sälja tjänster till mindre och nystartade företag på Gotland.

En ekonomisk förening med namnet GoAd Gotland har inregistrerats med samtliga åtta kursdeltagare som delägare.

Projektperiod: mars 2018 till december 2018

Projektledare: Thomas J Gustafsson

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!