Detta klargörande har arbetats fram inom ramen för ett Projekt med namnet ”Easy Business-genom egenanställning” som pågick september 2017 – december 2019 med finansiering från Tillväxtverket, Malmö Stad, Region Skåne, Convoy och Coompanion Skåne i samverkan med Arbetsförmedlingen Malmö. 

Projektet ägdes och drevs av Coompanion Skåne tillsammans med det kooperativa egenanställningsföretaget Convoy. Syftet med projektet var att göra det lättare för nyanlända som har en bra affärsidé att snabbare komma igång med hjälp av egenanställning. 

Här finns även en FAQ kring egenanställning

Bakgrund: 

I projektet “Easy Business genom egenanställning” ingick ett kompletterande delmål där Arbetsförmedlingen i Malmö skulle få bättre förståelse för egenanställning. 

Lagstiftningen skiljer på anställda och företagare. Arbetsrätten och skatterätten har dessutom olika definitioner. Det gör det svårt att klargöra vem som är företagare och vem som inte är det. Under projektets gång har det dock blivit tydligt att det inte är nödvändigt att definiera huruvida egenanställning är att anse som anställning eller som företagande. Vad som däremot har varit nödvändigt har varit att se hur det befintliga regelverket fungerar med egenanställning – särskilt viktigt har då regelverket kring olika ersättningar i kombination med egenanställning varit.  

De mest relevanta ersättningarna för de deltagare som deltagit i projektet har visat sig vara aktivitetsstöd respektive etableringsersättning samt i viss mån även försörjningsstöd och hur dessa ersättningar/stöd fungerar tillsammans med egenanställning. Vi har tittat på dessa och även arbetslöshetsersättning, eftersom vi tycker det är relevant att utgå från de behov och frågor som dykt upp under projektets gång. 

Nedan följer en sammanställning över de relevanta regelverken för olika ersättningar och stöd i kombination med egenanställning. 

Egenanställning och aktivitetsstöd:

Kan en person med aktivitetsstöd kombinera det med inkomst från egenanställning? Blir denna person utskriven från AF om den börjar använda egenanställning?

I korthet: 

I princip finns det ingenting som hindrar att en person har ett arbete under samma period som denne deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ersättningen för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning) ska dock minskas med de belopp som programdeltagaren för samma dag får i lön (se 5 kapitlet, 4§ i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser). Detta bör leda till att incitamenten för att vara kvar i programmet är begränsade. Om en deltagare ändå vill vara kvar, bör det göras en bedömning i det enskilda fallet, med fokus på om arbetet negativt påverkar deltagarens förmåga att tillgodogöra sig innehållet i programmet, eller nå målet med det. För deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar gäller det att en deltagare som påbörjar arbete på heltid ska skrivas ut ur programmet (se 13.1 § förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, respektive 10.1 § Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar). En person blir i förekommande fall inte nödvändigtvis utskriven från AF, utan från programmet. Man kan fortsätta att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Det är alltså endast om en person påbörjar heltidsarbete som det finns ett explicit krav att deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar ska skrivas ut ur programmet. Beträffande andra programdeltagare (alltså så kallade fristående program) sker en bedömning i det enskilda fallet. Om arbetet inte påverkar programdeltagarens förmåga negativt att tillgodogöra sig innehållet eller att nå målet med insatsen, finns inget hinder för kombinationen. En person blir i förekommande fall inte utskriven från AF, utan från programmet.

Det skriftliga handläggarstödet hos AF som gäller i frågan, inte särskilt just för egenanställning, heter “5/17 Ersättning vid frånvaro från program”.

I det framgår följande:

”Om programdeltagaren arbetar en dag som hen får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning så minskas deltagarens ersättning med hela lönen oavsett när på dygnet hen arbetar. Om programmet inte är på heltid minskar inte Försäkringskassan ersättningen med hela lönen.

Programdeltagaren ska redovisa allt arbete som han eller hon har utfört (klockan 0024) den dag som hen ansöker om ersättning för i sin ansökan till Försäkringskassan”

Vidare står det i en sammanfattande artikel på AF:s intranät VIS följande:

”Om deltagaren går program på heltid, arbetar och får lön, ska dagbeloppet minskas med hela den lön som deltagaren får för arbete som är utfört samma dygn. Deltagaren måste i sin ansökan till Försäkringskassan ange att hen har arbetat, hur mycket samt hur mycket lön som har utgått för arbetet. Hänvisa deltagaren till Försäkringskassan för information om hur hen redovisar sitt arbete. Om deltagaren inte deltagit alls i sitt program en viss dag på grund av arbete betalas ingen ersättning ut för den dagen.

Om anvisningen till programmet är på deltid påverkar det också beräkningen av ersättningen. Hänvisa programdeltagaren till Försäkringskassan som kan informera om hur de beräknar i den situationen.”

Källa: Martin Sandblom
Utredare/Verksamhetsutvecklare
Arbetsförmedlingen | Enheten Ersättningar

När det gäller personer i etableringsprogrammet med etableringsersättning är reglerna mycket lika. Detta regleras i “Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”.

17 §   En nyanländ som har anvisats till etableringsprogrammet får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon

   1. påbörjar ett förvärvsarbete på heltid med eller utan subvention,

Ovanstående text gör alltså att även deltagare i etableringsprogrammet ska skrivas ut ur programmet vid heltidsarbete, inte vid deltidsarbete. 

På AF:s hemsida finns även denna information för allmänheten; 

Kan jag jobba samtidigt som jag deltar i etableringsprogrammet och får etableringsersättning?
Ja, du kan jobba när du deltar i etableringsprogrammet. Men din etableringsersättning minskas då med beloppet som du får i lön.

(Källa) https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/att-delta-i-program/etableringsersattning

Vi har även vänt oss till Försäkringskassan med frågan om kombinationen av ersättningar som aktivitetsstöd och etableringsersättning. Handläggare på Försäkringskassan svarar tydligt att det går bra att kombinera egenanställning och aktivitetsstöd. De hänvisar till Vägledningar under avsnittet 2017:2, Avsnitt 5, 5:3:2, som ligger på tillgänglig för alla på Försäkringskassans hemsida. Handläggaren lägger till att “trots att egenanställning är en omdiskuterad form finns det inga regler som gör att det ska tolkas på något annat sätt idag”. 

Vidare förklarar de att den som söker ersättning deklarerar att denne arbetat och så räknas summan ner med det.  

För att få information om hur etableringsersättning respektive aktivitetsstöd och egenanställning går ihop kan man titta på Försäkringskassans hemsida under Vägledningar 2017:2 Avsnitt 5, 5:3:2, samma vägledning gäller även aktivitetsstöd

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1b6ab1b8-8fdc-44f7-a366-200435977396/vagledning-2017-02.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Starta eget-bidrag och egenanställning: 

Det finns inget hinder mot att få stöd till start av näringsverksamhet, om man har varit egenanställd tidigare. Arbetsmarknadspolitiska program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade för att kunna ges, och så länge detta villkor är uppfyllt, och personen klarar övriga villkor som gäller just för denna insats, spelar det ingen roll vad personen tidigare har gjort. 

Källa: Martin Sandblom
Utredare/Verksamhetsutvecklare
Arbetsförmedlingen | Enheten Ersättningar

Att få starta eget-bidrag för att ansluta sig som egenanställd skriver Martin Sandblom är oklart. Honom veterligen finns inget skrivet på AF om detta. Som vi på Coompanion Skåne förstått så går det inte, för att få starta eget-bidrag måste man registrera en enskild firma (eller annan bolagsform). 

Förslag på förbättrade rutiner:

Det finns idag inget särskilt stödmaterial för handläggare på AF där det går att söka på anlitandeformen egenanställning. Det betyder inte att regler inte finns, men det är givetvis svårare för att handläggare att hitta reglerna. Att utforma ett stöd så att handläggare hittar gällande regler genom att pekas vidare från begreppet egenanställning är därför något som vi föreslår.

Egenanställning och a-kassa: 
Det finns ett handläggarstöd till handläggare på a-kassorna som bl a tar upp egenanställning och a-kassor. Det går tillbaka till att man enligt lagen om arbetslöshetsersättning definieras antingen som osjälvständig eller självständig. Det har inte med vilken typ av skatt man betalar utan man tittar på parametrar som hur man arbetar – schemalagd, arbetsledd, vem som betalar utrustning osv.

Samma parametrar tittar man alltså på när man tittar på egenanställning. Viktigt är att kammarrätten har fastställt att egenanställningsföretaget ska betraktas som en inskjutande part- det är alltså inte förhållandet till denne som man tittar på utan förhållandet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

En person som tagit uppdrag med egenanställning kan alltid få a-kassa en gång eller t o m två gånger oavsett om denne bedöms som självständig eller osjälvständig. Detta eftersom man har rätt som företagare att låta ett företag vara vilande tillfälligt en gång och få a-kassa och sen även lägga ner det permanent och få a-kassa. Efter ett egenanställningsuppdrag kan en person alltså söka a-kassa och få det, även om uppdraget skulle betraktas som självständigt, eftersom det kan jämställas med att företaget är vilande. Sen kan personen även lägga ner det permanent, och kan inte återuppta verksamheten på fem år utan att bli återbetalningsskyldig.

De domar som Kammarrätten hänvisar till kan sammanfattas med att en person med egenanställning kan betraktas som osjälvständig om den har en uppdragsgivare enbart och det alltså finns en stark beroendeställning. 

Ett exempel för att förtydliga detta: En journalist som skriver sportartiklar enbart för en enda dagstidning. Det är troligare att en sådan journalist betraktas som osjälvständig. En annan faktor är om personen tidigare har varit anställd hos den uppdragsgivaren, då är det än troligare att denne betraktas som osjälvständig. 

Men börjar denna person även skriva sportartiklar för en annan tidning är det inte längre lika troligt att denne betraktas som osjälvständig. 

En a-kassa lämnar aldrig ett förhandsbesked svart på vitt vad som kommer att gälla. Däremot kan man ha rådgivande diskussioner om det. 

En faktor som också kan spela in är hur mycket man tjänar på uppdragen (mindre summa – större sannolikhet att det går att kombinera med a-kassa). Att man står till arbetsmarknadens förfogande enligt 9§ lagen om arbetslöshetsersättning är också en viktig faktor för att få a-kassa. 

Källa: Sveriges a-kassors handläggarstöd 5. “Uppdragstagares ersättningsrätt” samt intervju Journalisternas a-kassas ordförande Ulrika Widsell samt kassaföreståndare Wolfgang Ramstedt. 

Egenanställning och socialförsäkring (försörjningsstöd): 
När det gäller socialförsäkringen görs skillnad på företagare och anställda. Detta regleras i socialförsäkringsbalken. Det är svårt och inte självklart att säga vilken grupp egenanställda tillhör.

Genom att vissa deltagare i projektet har haft försörjningsstöd har vi fått hantera kombinationen av egenanställning och försörjningsstöd i praktiken. Efter samtal och förklaring till deras handläggare har de fått klartecken att kombinera och har som vi förstått fått försörjningsstödet nedräknat med inkomster från egenanställning. Deltagarna har i dessa fall varit boende i Malmö respektive Lund. 

Detta regleras genom Socialtjänstlag (2001:453), 4 kap. Rätten till bistånd. 

I lagen finns inget specifikt uttryckt om egenanställning och försörjningsstöd, inte heller några domar från Kammarrätten gällande egenanställning, varför det torde anses vara en individuella bedömning (Källa: Socialstyrelsen)

Detta bekräftas av SKR som svarar: Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder som berättigar till ekonomiskt bistånd, eftersom det är individuell bedömning som avgör vilka som anses vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Bedöms egen anställning vara rätt åtgärd för att uppnå egen försörjning på sikt bör ekonomiskt bistånd också beviljas, förutsatt att övriga krav i 4 kap. 1 § SoL är uppfyllda. Om individen har en egenanställning en begränsad tid åvilar det normalt även individen att övrig tid stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är nog därför som du skriver nedan att individen får föra en dialog med sin handläggare angående vilka åtgärder som bedöms tillräckliga för att stå till arbetsmarknadens förfogande.

För frågor, kontakta  Jonas Carlstedt, företagsutvecklare, Coompanion Skåne, 0723-540711, jonas.carlstedt@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!