Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Vi i Coompanion Sjuhärad tilldelades medel för projektet ”Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft”.

Syftet är att stärka Sjuhärads attraktionskraft, öka samarbeten mellan kommuner och områden samt att stärka invånarnas känsla av stolthet för sin hembygd.

Med hjälp av verktyget LEA och efterföljande processtöd ska lokala ekonomier stärkas, hittills outnyttjade möjligheter för näringsliv och besöksnäring ska identifieras och varje analys ska generera en rapport/handlingsplan som visar på vilket ekonomiskt utvecklingsutrymme som finns för att skapa nya arbeten, företag, underlag för lokala initiativ och stärkt besöksnäring, underlag för politiska beslut, underlag för åtgärdsprogram, underlag för att söka finansiering och underlag för att arbeta med nya finansieringsformer.

Samarbetspartners är samtliga kommuner i Sjuhärad.

En genomförd LEA med efterföljande framtagning av handlingsplan som med projektets hjälp sprids till övriga Sjuhärad ger kommunerna en förbättrad kännedom om varandras attraktionskraft. Genom ökad kännedom om lokala initiativ och resurser ökar möjligheterna till samverkansprojekt och samarbeten mellan olika geografiska områden i Boråsregionen. Detta leder till en hållbar utveckling på landsbygden i Sjuhärad.

En lokalekonomisk analys (LEA) kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning.

Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i vår bygd och hur mycket läcker ut? 

Men en LEA rymmer också mycket mer än så! Här finns sammanfattande uppgifter om historik, service, kultur, fritid och föreningsliv, arbetsplatser och kommunikationer i bygden.

Här finns funderingar kring nuläge och utmaningar, styrkor möjligheter och potential samt inte minst en vision för hur vi vill att vår bygd skall vara i framtiden.

Hur kan vi alla göra skillnad för att nå dit?

Läs gärna mer på https://friametoder.se/?cat=88

Boråsregionen Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!