”Vi välkomnar möjligheten för idéburna företag”

Regeringen har presenterat förslag med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.

I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens syfte och den aktuella tjänsten.

– Att kunna reservera kontrakt till idéburna organisationer förstärker kommuner och regioners möjlighet att välja utförare utifrån ett helhetsperspektiv. Det är ett konkret exempel på vad vi menar med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Sverige kan bättre och de idéburna kan bidra mer, säger civilminister Ida Karkiainen.

I den lagrådsremiss som nu överlämnas till Lagrådet föreslår regeringen också en möjlighet för idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet att registrera sig i ett särskilt register. Registrering ska vara frivillig och syftet är att registret ska underlätta kontakterna med det offentliga och fungera som en form av kvalitetsstämpel för idéburna organisationer.

– Idéburna organisationer har länge spelat en viktig roll i svensk välfärd och de besitter kraft och kompetens som bättre behöver tillvaratas. De förslag som i dag har presenterats innebär att samhället bättre kommer kunna dra nytta av de idéburna organisationernas kunskaper och erfarenheter. Jag upplever att det finns ett brett politiskt stöd för att främja de idéburna organisationernas villkor att verka i välfärden och hoppas på god dialog med andra partier och med den idéburna sektorn under våren, säger civilminister Ida Karkiainen.

Coompanion är den enda företagsfrämjaren för kooperativa verksamheter i Sverige. Vi arbetar på uppdrag av svenska staten, Tillväxtverket, med att skapa bättre förutsättningar för fler och starkare kooperativa, sociala och idéburna företag.

– Vi har väntat länge på detta lagförslag och välkomnar möjligheten för idéburna företag inom välfärden att frivilligt registrera sig som lagrådsremissen föreslår, säger Gordon Hahn ordförande för Coompanion Sverige. Vi välkomnar vidare att flera av de inspel som vi i Coompanion gjort under utredningens gång hörsammats av regeringen. Vi ser fram emot ett stärkande av den idéburna sektorn i Sverige med ännu fler och växande kooperativa och andra idéburna företag. 

Den nya lagen och övriga lagförslag i lagrådsremissen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!