Tydlig tillväxt och stark robusthet i de kooperativa företagen 

De kooperativa och ömsesidiga företagen fortsatte att öka sin omsättning under 2022. En ny rapport från Svensk Kooperation visar att den kooperativa sektorn är finansiellt stark, med en omsättning på över 600 miljarder kronor under förra året.

– Trots ett allt mer ansträngt geopolitiskt och ekonomiskt läge står den kooperativa sektorn stabil och fortsätter att öka sin årliga omsättning. Förmågan att skapa långsiktig tillväxt trots kristider är något av kooperationens superkraft. De kooperativa och ömsesidiga företagen bidrar utöver de varor och tjänster de producerar också med precis det Sverige behöver just nu – jobb, tillväxt, stabilitet, trygghet och ett robust och motståndskraftigt näringsliv, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Det kooperativa Sverige är en årlig rapport från Svensk Kooperation som ger en samlad kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Uppgifterna i rapporten bekräftar det som forskare sedan tidigare belagt, nämligen att kooperativa och ömsesidiga företag är motståndskraftiga och bra på att klara ekonomiska kriser.

Kooperativ omsättning ökar dubbelt så mycket som övriga näringslivet

Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen 606 miljarder kronor under 2022. Den omsättningen motsvarar i storleksordning cirka 10 procent av Sveriges BNP.
Omsättningen fördelar sig så att de 100 största kooperativa företagen hade en sammanlagd omsättning på 378 miljarder kronor år 2022 och att de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen hade en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 227 miljarder kronor under samma period. De kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

Under år 2022 ökade omsättningen för de kooperativa och ömsesidiga företagen i rapporten med totalt 73 miljarder kronor. Sett över tid har företagen ökat sin omsättning under alla år som mätningen har genomförts, och de senaste fem åren har ökningen varit totalt 170 miljarder kronor. 

I genomsnitt ökade de kooperativa och ömsesidiga företagen sin omsättning med hela 17 procent mellan 2021 och 2022. Det kan jämföras med näringslivet som helhet vars omsättning ökade med 8 procent mellan samma år. 

Unik statistik och fakta om det kooperativa Sverige 

Svensk Kooperation tar årligen fram statistik som visar på den kooperativa sektorns storlek och utveckling. Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna, vilket är den juridiska formen för kooperativa företag, samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige och årets undersökning gäller år 2022. 

Rapporten Det kooperativa Sverige 2022 visar att framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några. 

– Svensk Kooperations rapport och statistik ger unikt bred bild av den kooperativa sektorn i Sverige. Att den görs årligen innebär också att det är möjligt att följa utvecklingen av kooperationen i Sverige över tid, säger Curt-Olof Mann, författare till rapporten. 

svenskkooperation.se/100 finns hela rapporten, samt en databas med presentationer av företagen, fakta och statistik som samlats in. Där finns stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen som ingår i rapporten utifrån olika parametrar.

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken och rapporten har hämtats från offentliga register och databaser samt företagens årsredovisningar och hemsidor.

För intervjuer kontakta:
Petra Pilawa, 076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se eller
Camilla Lundberg Ney, 070-309 88 84, camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!