Civilsamhället ska bli en starkare arbetsmarknadspolitisk aktör för att ännu fler ska få en chans till arbete och försörjning. Det är målet med Coompanions nya projekt Empowerment+.

Empowerment+

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och drivs av Coompanion Sverige i samverkan med aktörer från civilsamhället.

Vad ska Empowerment+ bidra till?

Vi ska främja social inkludering och motverka arbetslöshet och utanförskap genom att hitta, förädla innovativa metoder och arbetssätt tillsammans med aktörerna i civilsamhället.

Vi ska ta fram en rollkarta som tydligt definierar aktörernas enskilda och gemensamma roll i relation till arbetsmarknadspolitiken, och visar hur civilsamhället bidrar på bästa sätt.

År 2022 ska kompetensbehovet inom social ekonomi för att stödja arbetsmarknadspolitiken vara synliggjort och det finns utvecklad struktur för kompetensutveckling med ett tydligt jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv.

Vi ska verka för att det finns strategier för innovation, som innefattar samverkan mellan aktörer inom civilsamhället/social ekonomin och mellan dessa aktörer och andra samhällssektorer.

Våra testbäddar

Civilsamhället har stor potential att bli en tydlig och stark arbetsmarknadsaktör som kan motverka arbetslöshet och utanförskap. Men för det krävs innovativa modeller och god samverkan mellan civila aktörer.

Coompanion Sveriges projekt Empowerment+ ska arbeta med just detta. De åtta samverkande aktörerna i projektet ska ta fram och beskriva innovativa modeller som främjar social inkludering på arbetsmarknaden.

Arbetet utgår från erfarenheter och kunskaper genererade i sex stycken delprojekt, så kallade testbäddar.

Läs mer om testbäddarna

Mer om projektet

Empowerment+ pågår från februari 2021 till 2023.

Vad ska vi göra?

Empowerment+ ska stärka civilsamhället som arbetsmarknadspolitisk aktör. Det gör vi genom att utveckla samarbetsformer för utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande för att fler ska kunna få tillträde, en chans att återinträda och få en stabilare ställning på arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till  minskad ekonomisk utsatthet.

2022 ska aktörerna i projektet ha definierat och förädlat enskilda och gemensamma innovativa metoder och arbetssätt som främjar social inkludering och motverkar arbetslöshet och utanförskap.

Projektet samlar ett partnerskap av centrala aktörer inom civilsamhället/social ekonomi med mycket god förankring i hela Sverige.

Projektet kommer genomföra aktiviteter för att kartlägga samverkansaktörernas roll inom civilsamhället inom områdena  utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Projektet fokuserar på följande områden: inkluderingsmetoder, effektmätning,  kompetens/kvalité, samarbete runt individen, samarbete i glesbygd, samarbete runt gig ekonomin, samarbete för genomförd  skolgång och samarbete med näringsliv.

Partners i projektet

Coompanion
Hela Sverige Ska Leva
ABF
Rädda barnen
Convoy
Funktionsrätt Sverige
IF Metall
Riksidrottsförbundet
SMART

Vill du veta mer om projektet?

Ta kontakt med oss!

Sara Isaksson
Projektledare Empowerment+

sara.isaksson@coompanion.se
070-142 66 08

Offertförfrågan

”Karta över civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken”. Coompanion efterfrågar å samverkansprojektet Empowerment+ vägnar anbud för två uppdrag. Leverantörer kan lämna offerter på ett eller båda två uppdragen.

Läs mer om våra testbäddar

Buda

Rädda Barnen och RF Sisu

 • Utvecklar en modell som består av en kombination av insatser, med syftet att bidra till att öka barn och ungas nätverk och förebilder kopplat till arbetsmarknaden, stärka deras skolgång/studier samt öka deras välbefinnande.
 • Tar fram en plan för hur modellen långsiktigt kan genomföras och finansieras i samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor.

Kontakt: Mahmoud Chninou
mahmoud.chninou@rb.se
072 200 58 80

Trösklarna

ABF och Funktionsrätt

 • Utvecklar modeller som kan bidra till att öka antalet arbetsgivare som tar emot personer som av olika anledning står utanför arbetsmarknaden.
 • Utvecklar och testar metoder för hur arbetsplatser (individen, arbetsgivare, arbetskamrater) kan arbeta för att underlätta en varaktig anställning för människor som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.
 • Synliggör hur civilsamhällets aktörer och arbetsmarknadens parter tillsammans med myndigheter och kommun, kan samverka för att motverka arbetslöshet.

Kontakt: Mattias Svensson
mattias.svensson2@abf.se
073 904 82 66

Ojobbigt

Coompanion Roslagen & Norrort, Coompanion Västerbotten, Hela Sverige ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Stockholm och Convoy

 • Utvecklar och testar en metod där det offentliga och civilsamhället samverkar för att matcha resurser och behov av arbetskraft kring ett förenklat entreprenörskap/ egenanställning, studier, praktik och mentorskap. Allt utifrån verkliga behov som finns lokalt i bygderna.

Kontakt: Thomas Åberg
thomas@convoy.se
070 553 81 96

Ryggraden

RF Sisu och SMART

 • Arbetar kunskapshöjande och tar fram modeller och verktyg för att underlätta för civilsamhällets organisationer att bli goda arbetsgivare.
 • Undersöker hur plattformskooperativ kan erbjuda bättre anställningar inom ramen för gigekonomin

Kontakt: Frida Wikström
frida.wikstrom@smart.coop
08 122 006 80

Effektmätning

Coompanion Dalarna, Hela Sverige ska leva, Rädda Barnen

 • Utvecklar metod för regional och/eller lokal överenskommelse kring hur man kan mäta och beskriva effekt för samarbete mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer.
 • Tar fram en vägledning för offentliga organisationer att få ökad kunskap och förståelse för civilsamhällets mervärden och metoder för effektmätning för strukturell påverkan.
 • Utarbetar ett utbildningsförslag för effektmätning och för att bygga en tillitsfull samverkansprocess mellan offentlig sektor och civilsamhället

Kontakt: Lisa Fröbel
lisa@4eu.se
070 336 02 22

Huset

Coompanion Västernorrland, IF Metall och ABF

 • Skapar en kooperativ affärsmodell för yrkes- och studievägledning, kvalificerat uppsökande hos företag, arbetsförmedling, arbetsträning, stöd och matchning.
 • Utvecklar ett underlag för en digital intelligent plattform för matchning och utveckling för arbetssökande samt för arbetsgivare.

Kontakt: Susanne Vinderå
susanne.vindera@coompanion.se
0701 42 66 08