Bakgrund

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data protection regulation) i kraft i Sverige. Den bygger på Europeiska Unionens (EU:s) bestämmelser om utökat skydd för personuppgifter. Syftet är att tillförsäkra att individer får skydd av sina personuppgifter. Inom EU har det tidigare inte funnits så starka gemensamma regler om dataskydd, och det har kommit till EU:s kännedom att alla EU-medborgare inte har samma rättigheter kring
personuppgifter.

Många av de principerna som tidigare fanns i personuppgiftslagen finns också inskrivna i förordningen och i den nya dataskyddslagen som gäller i Sverige.
Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det finns två typer av personuppgifter;

1. de som kallas personuppgifter och

2. de som kallas för känsliga personuppgifter.

En personuppgift kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller en bild. En känslig personuppgift är en uppgift som avslöjar ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexualitet, medlemskap i fackförening. För att få registrera en känslig personuppgift ställs mycket höga krav utifrån GDPR.

Coompanion Göteborgsregionen behandlar personuppgifter om dig i enlighet med gällande lagstiftning. Därför ger vi dig nu en information som du enligt lag har rätt till.

Att lämna dina personuppgifter

Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men om du väljer att inte lämna personuppgifter kommer vi inte att kunna skicka ut nyhetsbrev eller annan information från Coompanion.

Så här arbetar vi för att möta kraven i GDPR

För att på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande regler på området uppfylla regelverket följer Coompanion Sverige GDPR i hanteringen av personuppgifter. Ett av kraven är att ge kunden som lämnar personuppgifter information om vilka personuppgifter som registreras, vad som är ändamålet för dem och hur länge uppgifterna sparas, samt rätt till korrigering, radering och flyttning av uppgifter. Coompanion har därför utarbetat riktlinjer för sina anställda inom Coompanion för att på bästa sätt säkerställa att dina personuppgifter tas om hand på ett lagligt och korrekt sätt.

När du överlämnar information om dig själv till Coompanion Göteborgsregionen så har vi, utöver våra egna interna bestämmelser att följa, även att förhålla oss till ovan nämnda lagregler när vi behandlar dina personuppgifter. Att behandla en personuppgift innefattar att samla in, registrera, lagra samt
eventuellt utlämning av uppgifter. Utlämning av uppgifter kan ske till leverantör av nyhetsbrev, Tillväxtverket, Post Nord.

Vad ska dina personuppgifter användas för?

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att användas för att hantera ditt ärende, informationsbrev från oss samt som aggregerad data över statistik på Sveriges entreprenörskap (om du använt dig av oss i egenskap av entreprenör). Vi sparar dina uppgifter under tio år. Därefter raderas de om du inte anger att du vill fortsätta få information från oss.

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer då inte att kunna dela information med dig. Om du haft kontakt med oss med anledning av vårt arbete att bidra till start och utveckling av företag, och begär att vi raderar dina personuppgifter, kommer vi inte att kunna redovisa aggregerad statistik kring demokratisk företagsutveckling, som är Coompanions uppdrag.

Vilka personuppgifter behöver vi för de ovan beskrivna ändamålet?

För att få nyhetsbrev och information från oss sparar vi en e-postadress. För att kunna rapportera aggregerad statistik till Tillväxtverket och andra offentliga finansiärer av vår kostnadsfria rådgivning och utbildningar behöver vi spara namn, adress, telefonnummer, emailadress,
personnummer, organisationsnummer (enskild firma) härkomst, kön och specialkost. Observera, detta gäller bara om du använt våra tjänster.

Dina rättigheter till rättelse, komplettering och radering av uppgifter

Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om vi har fått felaktiga uppgifter om dig, och du kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter Du lämnat till oss. Du har även rätt att begära att få dina uppgifter raderade från våra system om du så önskar. Om du väljer att radera dina uppgifter kan Coompanion inte bistå dig med information och service enligt ovan.

För att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Coompanion Göteborgsregionen kan du vända dig till oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. Skulle du av någon anledning vilja flytta dina personuppgifter till annan aktör kan vi vara behjälpliga i det, du kontaktar då Coompanion enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Om du samtyckt till att vissa personuppgifter om dig får registreras har du rätt att när som helst återkalla det samtycket genom att kontakta Coompanion Göteborgsregionen på 0736-700486.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritetskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Vem är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som du översänder till oss?

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det Coompanion Göteborgsregionen.
Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Det kan tex. vara en IT-leverantör eller annan som har tillgång till Coompanions datasystem och uppgifter. I de fall Coompanion finner det nödvändigt kommer ett så kallat personuppgiftsbiträdesavatal att upprättas mellan personuppgiftsbiträdet och Coompanion.

Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill du komma i kontakt med person som handlägger frågor om personuppgifter så gör du via följande kontaktuppgifter:

Coompanion Göteborgsregionen, Björn Granat, 0736-70 04 86.

Hantering av personuppgifter via e-post

När du som kund skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande eftersom e-post i regel innehåller personuppgifter. De personuppgifter som behandlas med anledning av detta är de uppgifter som du anger i ditt e-postmeddelande.

Den lagliga grunden för denna behandling är intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt och även ditt intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras är tillräckligt för vår behandling av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte innefattar ytterligare rådgivning med en annan laglig grund än ovan har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Vi kommer i så fall på din begäran att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter. Detta gäller så länge vi inte har skyldighet att spara dina personuppgifter enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden, som tex. att vi är rapporteringsskyldiga till våra olik samarbetspartners som finansierar vår verksamhet.

Efter att kommunikationen/ert ärende har avslutats kommer mottagaren på Coompanion Göteborgsregionen, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, antingen radera meddelandet eller spara det i enlighet med gällande lagstiftning. När du skickar in en jobbansökan till oss godkänner man att Coompanion Göteborgsregionen registrerar namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt de uppgifter om dig som du själv uppger. Om du anger referenser kan vi komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i e-postkommunikationen.

Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill du komma i kontakt med person som handlägger frågor om personuppgifter så gör du via följande kontaktuppgifter:

Coompanion Göteborgsregionen, Björn Granat, 0736-70 04 86.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!