Nu ger regeringen Energimyndigheten i uppdrag att titta på och utreda förutsättningarna för Energigemenskaper.

Uppdrag att utreda förutsättningarna för energigemenskaper och eventuellt behov av främjandeinsatser

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda och bedriva verksamhet i gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper och huruvida det behövs ytterligare insatser för att främja sådana gemenskaper. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på konkreta insatser.

Begreppet energigemenskaper innefattar gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper så som de termerna definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet) respektive Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet).

Energimyndigheten ska senast den 2 september 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet).

Öppna Länken

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!