Halländska Energistödserbjudanden

Energismart

Med stödet energismart får företag hjälp med att skapa överblick över energianvändningen och förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt.

Intresserade företag kan få upp till en halvdags energirådgivning av erfarna konsulter. Stödet kan innebära rådgivning, förslag på förbättringsåtgärder, granskning av elräkningar och energiförbrukning samt besiktning av lokaler och maskinpark.

Några fördelar med detta erbjudande:
 • Snabb hjälp.
 • Kostnadsfritt. Endast förberedelser och avsatt tid krävs av företaget.
 • För närvarande är det relativt kort väntetid för att få hjälp. Företag som ansöker till Energismart ska få tillgång till en energikonsult inom 14 dagar

Observera:
 • Tidsbegränsat till och med 31 mars 2023.
 • Kräver en egen insats i form av tid och engagemang från beställarens sida för att nå bästa effekt.
 • Omfattning och insats är ungefär likvärdigt med Energi – och klimatrådgivarnas rådgivning, med den skillnaden att Energismart är särskilt riktat mot små- och medelstora företa
 • Detta erbjudande ger inte en lika omfattande och specifik analys av potentiella åtgärdsmöjligheter som en Energikartläggning (kapitel tre).

Stödet riktar sig till:

Små och medelstora företag.

https://www.tek.se/nyheter/2022/11/energismart-ett-energistod-for-foretag/


Energi- och klimatrådgivning

I samtliga halländska kommuner finns energi- och klimatrådgivare som ger vägledning i frågor som rör energi, miljö och transporter. De kan ge ditt företag kostnadsfria och opartiska råd om hur energianvändning och miljöpåverkan kan minskas, såväl i befintlig verksamhet som vid nybyggnation, tillbyggnad eller renovering. Rådgivningen ges via telefon, digitalt möte eller platsbesök. Du får överblick över ditt företags energianvändning samt konkreta förslag på vad som kan göras för att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna.

Några fördelar med detta erbjudande:
 • Snabb handläggningstid och hjälp.
 • Kostnadsfritt.
 • Ger en bra grund och förförståelse för dina framtida behov.

Observera:
 • Omfattning och insats är ungefär likvärdigt med stödet Energismart (sidan 1). Skillnaden är att Energi- och klimatrådgivningen inte är tidsbegränsad utan en långsiktig insats som tillhandahålls av kommunerna med Energimyndigheten som finansiär.
 • Detta erbjudande ger inte en lika omfattande och specifik analys av potentiella åtgärdsmöjligheter som en Energikartläggning (se kapitel tre).

Stödet riktar sig till:

Små och medelstora företag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer.

https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/gron-omstallning/energi/energirad-for-privatpersoner/


Energikartläggningscheckar

Energikartläggningschecken täcker upp till 50% av kostnaderna för att ditt företag ska kunna köpa konsultationstimmar av en upphandlad energikonsult. Denna konsult gör en heltäckande nulägesanalys av all energi som tillförs ditt företag för att se var energin tar vägen och hur den används. Utifrån detta får du konkreta åtgärdsförslag som ger de bästa energibesparingsresultateten för ditt företag.

En förutsättning är att företaget medverkar 10 timmar i kartläggningsarbetet, där timmarna värderas till 600 kr i timmen.  En energikartläggning innebär att all energi som tillförs ett företag systematiskt kartläggs för att se var energin tar vägen och hur den används.

Några fördelar med detta erbjudande:
 • Ni på företaget involveras kartläggningen och får direkt en bättre förståelse för möjligheterna med energieffektivisering.
 • Goda möjligheter att minska företagets energiförbrukning och därmed sänka energikostnaderna.

Observera:
 • Ju större engagemang från beställarens, desto bättre blir resultatet.
 • Stödet ska medfinansieras med 50 % av företaget, det maximala stödbeloppet är 30 000 kr.
 • Detta stöd är mer ingående och omfattande jämfört med den rådgivning som ges via Energismart och av energi-och klimatrådgivarna.

Stödet riktar sig till:

Små och medelstora företag.

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig finansiering/region/halland/energikartlaggningscheck/


Klimatklivet

Klimatklivet riktar sig till företag som vill göra investeringar som resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser. Två exempel på sådana investeringar kan vara installationer av laddningsstationer för elfordon eller övergång från naturgasuppvärmning till fjärrvärme. Det kan också handla om andra energieffektiviseringsåtgärder, minskade utsläpp inom jordbruket eller riktade åtgärder inom materialanvändning och avfallshantering.

Företag som ansöker om investeringsstöd i Klimatklivet kan få upp till 70 procent av investeringskostnaden. Även du som är jordbrukare kan få stöd.

Organisationer som inte räknas som företag kan få stöd upp till 50 procent av investerings-kostnaden. Det gäller kommuner, ideella föreningar, bostadsrättsföreningar med flera.

Några fördelar med detta stöd är:

 • Stöd ges för direkta fysiska investeringar
 • Det är möjligt att få stöd med upp till 70% av investeringskostnaden
Observera:
 • Gäller inte för investeringar kopplat till elproduktion (exempelvis solceller).
 • Handläggningstid på minst tre månader.
 • Var någonstans i Sverige åtgärden genomförs kan påverka stödandelen.

Stödet riktar sig till:

Företag, kommuner, regioner och organisationer.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/


Almis gröna lån

Ditt företag kan få ett Grönt lån för att finansiera gröna satsningar som ditt företag gör. Satsningarna, i form av investeringar eller aktiviteter, kan exempelvis vara för att minska klimatpåverkan från företagets produktionsprocesser eller för att utveckla miljövänliga lösningar.

Det är möjligt att få ett lån på upp till 80% av det totala lånebehovet. Övrig finansiering kan vara egen insats från ägare, lån från bank eller andra externa aktörer. Löptiden för lånet är max 6 år och lånet är amorteringsfritt upp till två år. Det har en övre belåningsgräns på 16 miljoner kronor, förutsatt att du inte har andra statliga stöd på max 8 miljoner kronor.

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att genomgå en obligatorisk Framtidsdialog där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Detta är en 20 minuter lång dialog som du har tillsammans med din rådgivare där ni tillsammans tittar specifikt på hållbarhetsarbetet i din verksamhet och där ni går igenom vad nästa steg är för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få till ett bra hållbarhetsarbete inom företaget.

Några fördelar med detta erbjudande:
 • Förmånliga villkor med längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta än Almis övriga lån.
 • Finansiering för ditt företags gröna satsning för att stärka ditt företags konkurrenskraft.

Observera:
 • Lånet har fokus på klimat- och miljöfrågor som ligger i linje med EU:s tillväxtstrategi Den gröna given och miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.
 • Insatsen får inte påbörjas innan ansökan skickats in.

Stödet riktar sig till:

Små och medelstora företag.

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/gront-lan/?region=23


Utvecklingscheck för hållbar omställning

Utvecklingschecken stödjer kostnader för produkt-, organisations- eller marknadsutveckling som stärker ditt företags konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar omställning. Utvecklingen sker med hjälp av en extern konsult och det är kostnaderna för konsulttjänsten som utvecklingschecken bidrar till. Utvecklingschecken betalar hälften av dina konsultkostnader, men max 100 000 kronor. Du bestämmer själv vilken konsult du vill anlita.

Exempel på insatser som kan få stöd är att undersöka vad som behövs för att utveckla mer energieffektiva tekniklösningar eller miljöcertifiering av din verksamhet. Utvecklingschecken finansieras av Region Halland för att bidra till Hallands strategi för hållbar tillväxt och bland annat prioriteringen om att stimulera hållbar omställning av det halländska näringslivet.

Några fördelar med detta erbjudande:
 • Stödet finansierar hälften av dina konsultkostnader.
 • Finansierar insatser som kan stärka din konkurrenskraft genom hållbar omställning.
 • Bedöms tillväxtpotentialen vara stor i ditt företag så kan du erhålla en utvecklingscheck mer än en gång, dock med minst ett års mellanrum.

Observera:
 • Löpande kostnader och investeringar som ingår i företagets normala drift är inte stödberättigande.
 • Ansökan är bara öppen så länge det finns medel att söka.
 • Insatsen får inte påbörjas innan ansökan skickats in.

Stödet riktar sig till:

Små- och medelstora företag.

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finanhttps://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/finansiering/region/halland/utvecklingscheckar/siering/region/halland/utvecklingscheckar/


FoU-Checkar för grön omställning

Genom att ansöka om en Forsknings- och utvecklingscheck (FoU) kan ditt företag få upp till 60 % av en total budget på 500 000 kr för att köpa in extern FoU-kompetens för nya utvecklingsinsatser som bidrar till grön omställning. Ditt företag kan med andra ord använda stödet till att köpa in extern kompetens från en forskningsutövare. Det kan vara personer verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller liknande organisationer med forskningskompetens. Med forskare menas disputerad person som arbetar med forskning.

Stödet ges till utveckling av innovativa varor, tjänster eller processer med låg påverkan på klimat och miljö som stärker företagets konkurrenskraft och innovationsgrad.

Exempel på en FoU-insats kan vara att ditt företag får hjälp med att göra avancerade tester eller beräkningar på hur energieffektiv en nyutvecklad produkt eller tjänst är.

Några fördelar med detta erbjudande:
 • Stöd ges till insatser som är viktiga i ditt företags utvecklings- och innovationsarbete
 • Ditt företag får direkt hjälp av FoU-kompetens

Observera:
 • Tiden för insatsen som FoU-checken finansierar får vara max ett år.
 • Checken får inte användas till insatser som ligger inom ramen för ditt företags ordinarie utvecklingsinsatser.
 • Insatsen får inte påbörjas innan ansökan skickats in.

Stödet riktar sig till:

Små och medelstora företag.

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/annan-finansiering/halland/halland-fou-check/


Klimatpremien

Syftet med Klimatpremien är att minska på växthusgaserna genom att stötta företag, kommuner och regioner som vill investera i sin fordonspark och samtidigt införa vissa typer av miljöfordon i verksamheten. Klimatpremien kan användas för inköp av miljölastbil, eldrivna arbetsmaskiner eller en miljöarbetsmaskin. Stödet är antingen 20 % av miljöfordonets inköpspris eller 40 % av mellanskillnaden mellan inköpspriset för miljöfordonet och inköpspriset för närmast jämförbara dieseldrivna fordon.

Några av fördelarna med detta stöd är:
 • Ansökan kan betraktas som medvetet enkel och okomplicerad.
 • Stödet kan användas för direkta inköp av miljöfordon.
 • Man kan få upp till 20 procent av miljöfordonets inköpspris.
 • Att ansöka betraktas som relativt lätt  att använda för målgruppen mindre åkerier

Observera:
 • Pengarna delas ut först när fordonet levererats till kunden. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på hur lång leveranstiden är.

Stödet riktar sig till:

Företag, kommuner och regionen.

https://www.energimyndigheten.se/klimat–miljo/transporter/transporteffektivt-samhalle/klimatpremie/


Bra miljövals energifond

Genom Naturskyddsföreningens Bra miljövals energifond kan alla med ett organisationsnummer få ekonomiskt stöd för investeringar och konkreta åtgärder som minskar elanvändningen. Detta skall göras i projektform och några exempel på projekt som beviljats stöd är investeringar i energi-besparande belysning, inköp av system som minskar elanvändning samt åtgärder som minskar överföringsförluster eller inköp och installation av batterilösningar eller vätgassystem. Projektet bör pågå som längst i två år och under den perioden kan Energifonden finansiera 30 % av material- och installationskostnaden för godkända energieffektiviseringsåtgärder. Det totala investeringsbeloppet kan uppgå till sammanlagt 500 000 SEK.

Några av fördelarna med detta stöd är:
 • Stöd för investeringar och konkreta åtgärder som minskar elanvändningen.
 • Ditt företag kan få finansierat material- och installationskostnader.

Observera:
 • Ansökningsperioden för 2022 är stängd, men öppnar igen hösten 2023.
 • Medel delas ut löpande ur fonden och tar dom slut så stängs den för året.
 • Du kan inte få stöd för investeringar i solceller, bergvärme, pannor, värmepumpar eller information och utbildning kopplat till energiprojekt.
 • Ett krav för att få projektfinansiering är att den el som köps av den sökande ska vara märkt med ”Bra Miljöval”. Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kollektiv kan undantas från detta krav.
 • Besked rörande ansökningar kan stundtals dröja beroende på när man söker och hur mycket man söker. På sommaren är handläggningstiden i regel extra lång pga. personalbrist.

Stödet riktar sig till:

Små och medelstora företag samt organisationer och föreningar.

https://www.bramiljoval.se/energifonden/


Industriklivet

Detta stöd finansieras av Energimyndigheten och gäller omfattande investeringar i ny och ibland obeprövad teknik som sällan är kommersialiserad. Genom Industriklivet erbjuds stora finansieringsbelopp till verksamheter som har som mål att minska sina egna utsläpp eller som bidrar till klimatomställningen i samhället genom sina produkter. Denna typ av finansiering riktar sig främst till företag, kommuner, akademier, institut och regioner och kräver ett omfattande omställningsarbete.

Stöd ges för processindustrins utsläpp av växthusgaser, för insatser för negativa utsläpp samt för andra strategiskt viktiga insatser inom industrin. Exempel på det sistnämnda är ny teknik, innovativa lösningar eller nya värdekedjor inom bland annat områdena batterier, biodrivmedel och återvinning.

Några av fördelarna med detta stöd är:
 • Stöd ges för omfattande investeringar och omställningsinsatser för minskade klimatutsläpp.
 • Det kan finansiera projekt som pågår till 2029.

Observera:
 • Ta gärna en titt på Industriklivets Projektdatabas för att få en bättre inblick av vilka sorters projekt som stöttas.

Stödet riktar sig till:

Företag, kommuner, akademier, institut och regioner.

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/industri/industriklivet/


Denna sammanfattning av energistödserbjudanden har tagits fram i samverkan mellan:

Datum

24 nov 2022 - 31 dec 2024
Ongoing...

Tid

All Day

Lokal tid

 • Tidszon: America/New_York
 • Datum: 24 nov 2022 - 31 dec 2024
 • Tid All Day

Platser

Online
Kategori
Coompanion Halland

Arrangör

Coompanion Halland
Telefon
0731-543366
E-post
halland@coompanion.se
Webbplats
https://www.coompanion.se/halland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!