Under 2022 har HUB socialt entreprenörskap riktat sina insatser mot olika
målgrupper och samhällsstrukturer genom att:


 Hitta samhällsentreprenörerna och vilka visioner och mål bär man på
 Öka kunskap, sprida goda exempel och matcha företag med upphandlingar
med sociala krav mellan beställare och företag.
 Öka affärsmässigheten till företagen genom att ge kunskap för att bygga en
företagsstruktur som syftar till att ge hållbarhet på flera plan som ekonomisk,
miljömässigt och socialt.
 Öka kunskapen om socialt entreprenörskap och social innovation till
målgruppen där vi riktar insatser till Ung företagsamhet och Högskolan Dalarna.


Totalt har ca 250 personer haft kontakt, fått stöd eller deltagit i utbildning av HUB för
socialt entreprenörskap i Dalarna.

IDENTIFIERA NYA SAMHÄLLSENTREPRENÖRER
Som en viktig del i att bygga stödstruktur för samhällsentreprenörer och sociala
företag har vi hållit kontakten med Dalarnas näringslivskontor och företagsfrämjare.
Stor del har handlat om att ge kunskap kring socialt företagande och hitta
engagerade nyckelpersoner.


Insatser:
Afternoon tea är ett nätverkskoncept för att skapa ett tillfälle för samhälls-
entreprenörer att mötas. Syftet är att dela tankar och engagemang med varandra, i
hopp om att de på sikt ska hitta synergier och driva samhällsnyttiga mål parallellt och
tillsammans med varandra.


Från idé till affärer” är seminarieserien i idéutveckling som innehåller fyra tillfällen
där vi ger verktyg och inspiration för att få idéer att växa. Varje seminarium gästas av
samhällsentreprenörer som driver olika verksamheter runt om i Sverige. Inspirerande
exempel som vi hade med var Leksaksbiblioteket, Nabio, Jobbhjälpen och Rapatac.


Social Business Board är ett tillfälle för samhällsentreprenörer att testa sin idé eller
befintliga verksamhet för flera av Dalarnas företagsfrämjare. Detta är också ett tillfälle
för främjaraktörer att få ökad kunskap om socialt företagande och social innovation
och skapa en konkret samverkansmetod.


Kurs i Digital Marknadsföring syftar till att ge företagen ökad lärdom och verktyg för digital
marknadsföring. Hur kan en företags webbsida göras mer attraktiv och utformas mot
specifika målgrupper.


Utbildning i Ekonomisk förening i syfte att öka kunskapen för entreprenörer,
företagsfrämjare, revisorer etc. I utbildningen deltog ett antal samhällsentreprenörer
som vi erbjuder fortsatt information, stöd och rådgivning.

MATCHMAKING
Matcha sociala företag med ansvarsfull upphandling

För att ge de befintliga sociala företagen bättre förutsättningar att delta i offentliga
upphandlingar med social hänsyn, har vi samarbete med Upphandlingsdialog
Dalarna, Upphandlingscenter, Region Dalarna, Länsstyrelsen och flera av länets
kommuner.


Insatser:
 Uppdaterat rekommendation ”En dalamodell för socialt ansvarsfull
upphandling.
 Bidragit till att länets kommuner och kommunalbolag har fått en enkät gällande
bland annat vilken kunskap man har kring upphandling med sociala hänsyn
och vilket behov av fortsatt stöd, rådgivning och kunskap. 
 Samarbete med Upphandlingscenter inför upphandling med sociala hänsyn av
Falu kommun och till sociala företag för att matcha företagen att delta i
upphandlingen.
 Deltagit i process med Borlänge kommun för att undersöka möjligheten av att
knoppa av kommunal verksamhet till socialt företag.
 Mora kommun har annonserat en ny intressant direktupphandling för
arbetsträning som blir ett bra exempel, hur man använt ny lagstiftning inom
LOU. https://www.upphandlingsdialogdalarna.se/en-dalamodell-for-socialt-
ansvarsfull-upphandling/

Självklart.nu är en plattform för att synliggöra sociala företag och goda exempel på
affärer genom ansvarsfulla upphandlingar. Örebro Region och Coompanion
Mälardalen ligger bakom detta, där nu fler län står på tur för att lyfta sina sociala
företag.

ÖKAD AFFÄRSMÄSSIGHET
Bygga stödstruktur kring samhällsentreprenörer och sociala företag.


Insatser:
Från idé till affärer” har fungerat som ett sätt att skapa ökad affärsmässighet för
samhällsentreprenörer. Under fyra olika tillfällen har vi fördjupat oss i fyra olika
stadier i idéutveckling. Idé, koncept, utveckling och stabilisering. Konceptet är skapat
utifrån ”Affärsutveckling för social innovation”, en metodbok för rådgivning med
samhällsentreprenörer.


Social Business Board har gett möjlighet för samhällsentreprenörer att få råd,
nätverk och vägar att ta sina idéer vidare. Under våren har vi anpassat panelen
utifrån de olika idéerna, där dessa personer bidragit med geografisk nära råd och
relevanta vägar inom idéernas specifika områden.


Mikrostöd för sociala företag har Region Dalarna tillsammans med Coompanion
tagit fram för att ge sociala företag möjlighet att växa genom att erbjuda anpassat
finansieringsstöd.


Dialoger med Almi GävleDala har öppnat upp möjligheten för sociala företag och
ekonomiska föreningar att få mer stöd och finansieringserbjudanden än tidigare.
Fortsatt dialog med har förts under hösten hur vi kan komma närmare i samarbete för
att se hur Almis verktyg kan i högre matcha sociala företag och ekonomiska
föreningar.

Arbetet med Självklart.nu som lyfter sociala företag och hur det offentliga kan göra
ansvarsfulla upphandlingar med social hänsyn är ett sätt att ge möjlighet till ökad
affärsmässighet och impact. Detta kommer på sikt även resultera i fler privata affärer
och samarbeten med sociala företag i vårt län, då det blir ett gemensamt skyltfönster
där vikten av att kommunicera sin impact ut mot kund blir betydlig för de sociala
företagen.


Sociala företag – ett verktyg för arbetsintegration? En workshop i samarbete med
Falun kommun för att öka kunskap och bygga en lokal plattform för en stödstruktur
för nya samhällentreprenörer i Falun. Där HUB blir en del i samarbetet och kan bidra
med kunskap och erfarenheter för att stödja processen.


Arena för social Innovation. Syftet med ett partnerskap är ge möjlighet till ett forum
för kontinuerlig dialog och samverkan med mål att skapa och stärka förutsättningarna
för sociala innovationer i Dalarna för att möta samhällsutmaningar och bidra till en
hållbar utveckling samt ökat samarbete mellan samhällsentreprenörer, sociala
företag och organisationer inom civilsamhälle.

KUNSKAPSSPRIDNING
Målgrupp: unga


Insatser:
Information- och inspirationstillfällen för att kunskapshöja kring socialt
entreprenörskap, socialt företagande och social innovation har varit nyckeln till
utvecklingen av dessa frågor i länet. I norra Dalarna besökte vi Nyföretagarcentrums
Entreprenörskapskurs för unga och delade vikten av socialt företagande och social
innovation som går hand i hand med kooperation. Vi lyfte även ekonomisk förening
som en lämplig men fortfarande relativt okänd associationsform att driva
samhällsnyttiga idéer genom.


Kunskapshöjande webbinariet ”Social innovation + socialt företagande + hållbar
utveckling= SANT”
gick av stapeln under slutet av våren, där vi tillsammans med
Region Dalarna, samlade flera olika aktörer både inom och utanför vårt län för att
reda i de olika begreppen och lyfta goda exempel som sker runt om i Sverige kring
de här frågorna. Nya kunskaper och erfarenheter som tar oss in i morgondagen där
sociala företag och sociala innovationer bidrar till att lösa Dalarnas samhällsutmaningar för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.


Under hösten deltog vi i UF:s aktiviteter kring utnämning av bästa UF företag som
jurymedlem.

För Högskolan Dalarnas Entreprenörsprograms studenter har föreläsning och
workshop genomförts. Information, reflektion och dialog kring socialt entreprenörskap
och koppling till deras program och exjobb.
Vi skall följa upp med förslag till exjobb och frågeställningar och/eller
forskningsområde.

Processledare & rådgivare regional HUB för hållbar affärsutveckling av sociala
företag och social innovation har under 2022 varit;
Anna-Clara Eriksson
Anki Markström
Sara Isaksson
Linda Pihl

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!