Coompanion Mälardalen består av tre verksamheter Coompanion Örebro län, Coompanion Sörmland samt Coompanion Västmanlands län.
Vissa av projekten/uppdrag nedan kan vara aktuell i endast ett av dessa län.

PÅGÅENDE PROJEKT/UPPDRAG (2023)


SocialTech4EU

Coompanion Mälardalen är projektdeltagare i projektet SocialTech4EU.
Ett projekt som syftar till att utveckla digitalisering hos europeiska sociala företag!

Projektet härstammar från ett EU-initiativ kallat REACT, som handlar om att stärka sociala företag efter Coronakrisen. Det är tilldelat 1.4 miljoner Euro från EUs COSME-program för små- och medelstora sociala företag. Projektet syftar till att stärka resiliens, innovationskapacitet och konkurrenskraft hos sociala företag. Med ett särskilt fokus på digitala och tekniska satsningar.

Detta genom att förse sociala företag med utbildning inriktad på digitalisering samt möjligheter till att även bli tilldelade ekonomiskt stöd. 100 st av de sociala företag som ansöker om att delta i projektet, varav ca 15 av dessa från Sverige, blir tilldelade 3000 Euro i utbyte mot deras deltagande. Utöver detta finns det även andra möjligheter för ekonomiska medel att få ta del av.

Länk till ansökningsformulär kommer inom kort.

Vid frågor, kontakta Malin Aronsson: malin.aronsson@coompanion.se

Mer information om projektet finns att läsa här! (på engelska)

Medverkande i projektet:

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI SRL SB (Italien)
FUNDATIA ALATURI DE VOI ROMANIA (Rumänien)
Silicon Vilstal gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) (DE)
ASOCIACION INVESTIGACION, DESARROLLO EINNOVACION EN ARAGON (Estland) EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL INTEGRATION ENTERPRISES (Beligen)
Coompanion Örebro


Samhällssamtal

Coompanion projektleder denna satsning som utgör ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar och sociala innovationer i Örebro län.

  • Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.
  • Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.
  • Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare.
  • Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för invånare och samhället i stort.

Se exempel på samtal här!


RATSAM – hållbart entreprenörskap

Att ta fram en modell för värdering av samhällsnytta för sociala företag som bidrar till utveckling av det interna hållbarhetsarbetet och som också kan stärka företagens marknadsposition genom att samhällsnyttan kan redovisas externt på ett trovärdigt sätt.

Region Örebro län har finansierat detta projekt som är ett samarbete mellan Coompanion och Stiftelsen Activa.

Se exempel på event här!


re:START

– ett entreprenörskapsstipendium

Ett stipendium är att främja entreprenörskap och initiativkraft hos studenter och andra unga vuxna i Örebro län. Stipendiet avses användas till att skapa ett projekt som testar en idé som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Projektet förväntas även engagera andra personer utanför projektägaren/-ägarna. Vi eftersträvar en jämn fördelning gällande genus och etnicitet bland de utdelade stöden och stipendierna.
Coompanion samarbetar här med Region Örebro län och Örebro universitet.
Läs mer här!


Impact för social hållbarhet

– ett projekt för ökad social hållbarhet i SME-företag i Östergötland, Västmanland och Uppsala län.

Med utgångspunkt från Västmanlands regionala utvecklingsstrategin fokuserar vi i detta projekt på målgruppen “redan etablerade små och medelstora kooperativ och sociala företag”. Här är den sociala hållbarheten satt i främsta rum.
Ur Västmanlands läns regionala utvecklingsstrategi, RUS 2030;
En hållbar utveckling är en utveckling där vi idag tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomi är medlet och där de planetära gränserna sätter ramarna för den verksamhet som kan bedrivas i länet.”  


AVSLUTADE PROJEKT 


Lokal ekonomi och service på landsbygden
t

Projektet ”Lokal ekonomi och service på landsbygden” har det övergripande  projektmålet är att påvisa hållbara utvecklingsmöjligheter och utmaningar i den lokala ekonomin, stärka samhörigheten och skapa gemensam målbild för landsbygdens olika orter med huvudsakligt fokus på handel och kommersiell service. Projektet är finansierat av Region Västmanland och pågår t.o.m. juni 2022. 

Här hittar du:


LEA Ramnas (24 sidor)
LEA Munktorp (20 sidor)
LEA Valskog (20 sidor)
LEA Dingtuna (28 sidor)
LEA Moklinta (28 sidor)

Läs mer 


Fair Fund

Syftet med projektet är att i samarbete med regionala aktörer och utifrån behoven hos mindre företag, etablera ett attraktivt finansierings- och affärsutvecklingsstöd med koppling till Agenda 2030, med fokus på gångbara affärs- och finansieringsmodeller för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta ska leda till ett sammanhållet regionalt ekosystem som stärker utvecklingen av hållbara och innovativa mindre företag.

Projektet kommer att ta fram en struktur för finansiering och affärstöd som kan härbärgera en satsning på Impact.

För att utreda behoven hos företagen i målgruppen kommer projektet att arbeta i nära samarbete med ett antal företag med ett antal konkreta frågeställningar. De deltagande företagen kommer i den här processen få:

  • En genomlysning av nuläge och önskat läge gällande den egna satsningen på hållbarhet.
  • En möjlighet att gå på djupet med den egna affärsmodellen utifrån hot och möjligheter,  verksamheten i relation till SDG/Globala Målen och olika intressenter/stakeholders.
  • En konkret handlingsplan att verkställa på lång, medellång och kort sikt.
  • Kvalificerade insikter i effektlogik och effektmätning, investment readiness m m.
  • Kunskapshöjande insatser och samarbete med andra företag i liknande situation.

Empowerment+

Vilken roll har och skall civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken vara? Det var utgångspunkten för ESF-projektet Empowerment+. Projektets parter, som är ABF, Coompanion Sverige, Convoy, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, Hela Sverige Ska Leva, RF-Sisu, Rädda Barnen och Smart Sverige, har under ett år kartlagt, utrett och bedrivit ett intensivt praktiskt innovationsarbete lokalt på sex platser som har lett fram till en rad insikter och förslag. Ideburen sektor erbjuder omistliga värden för en långsiktigt hållbar arbetsmarknad där fler kan bidra till 100 procent av sin förmåga. Idéburna aktörers unika värden kan sammanfattas i tre ord:
Flexibilitet – Större möjlighet till individuell anpassning i utvecklingsprocesser.
Engagemang – 10 000-tals erfarna människor med personligt engagemang som kan stödja individen att övervinna sina svårigheter och att ta nästa steg i sin utveckling. Uppsökande och motiverande.
Helhetssyn – Möter människan som en helhet – fysiskt, psykiskt och socialt. Ser till vardagsliv och arbete, individ och familj. Skräddarsyr utvecklingsprocesser för individens försörjning, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Se kort film om projektet:

https://youtu.be/hF-wYL2k7YU


 

Nyttiga affärer 2.0

Ett tvåårigt projekt som löper till december 2023 med fokus på samhällsnyttiga, sociala företag i hela länet som bemannas av Coompanion Sörmland. Projektet ägs av Region Sörmland med finansiering från Samordningsförbundet RAR. Ett relativt stort antal företag och initiativ är kopplade till projektet, liksom flera kommunala representanter och beslutsfattare med fokus på upphandling, affärsutveckling m m. 

Läs mer på projektsidan: http://nyttigaaffarer.se


2030 Biz

I projektet 2030 Biz får mindre företag i Västerbotten, Sörmland och Göteborgsregionen utveckla ett långsiktigt hållbarhetsarbete och påbörja omställningen.
Coompanion och CSR Västsverige stöttar nu fler små och medelstora företag att ställa om. Projektet omfattar cirka 100 företag och 400-500 deltagare.
Projektet 2030 Biz pågår till oktober 2023 och är delfinansierat av Europeiska unionen. Vi riktar oss mot företag som har 5-99 anställda.

Läs mer på projektsidan: https://2030biz.se/ 


Förstudie: Kompetens & Kapacitet

I samarbete med Coompanions regionala enheter inom Östra Mellansverige har vi tilldelats en förstudie där vi utforskar begrepp som kompetens, kompetensutveckling och kapacitet för att undersöka hur jobbmöjligheter och kunskapsnivåer kan förstärkas i hela regionen. Förstudien ska leda fram till en plan för ett genomförandeprojekt i syfte att förstärka strukturerna på arbetsmarknaden.

Läs mer på esf-rådets projektbank: https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2020/00693


Förstudie: 2030 Academy ÖMS

Coompanion Sörmland har via Regionalfonden tilldelats en förstudie för att undersöka förutsättningarna till ett program och ett kontinuerligt affärsutvecklingsstöd till i första hand små, medelstora företag att bidra till hållbarhet och Globala Målen. Förstudien var ett samarbete inom Coompanion Östra Mellansverige under 2021.

Läs mer här: https://coompanion.se/impact/


Nyttiga affärer 1.0

Tillsammans med Nyköpings kommun, Create Business Incubator, Region Sörmland, MDH/Idélab och Munktell Science park driver vi det regionala utvecklingsprojektet Nyttiga Affärer för att etablera ett ekosystem inom socialt och hållbart företagande i Sörmland. Projektet har stöd från Tillväxtverket med delfinansiering från samtliga projektparter. Läs mer om projektet på hemsidan


Utveckla företag på landsbygden

Vi arbetar med att förbättra samarbete och kunskapsutbyte mellan länets lokala och regionala stödaktörer och de minsta företagen på landsbygden. Vi upptäcker och skapar digitala vägar och verktyg för snabbare matchning mellan resurser och behov. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion Sörmland och Coompanion Uppsala län, finansierat av Tillväxtverket.


Förenade inköp

Projektet syftar till att lyfta och informera om inköpsföreningar och deras roll i våra matsystem.
Projektet har som övergripande mål att bidra till att fler inköpsföreningar startas samt att befintliga inköpsföreningar inleder djupare samarbeten, både sinsemellan och med lokala matproducenter på landsbygden. Projektet finansieras av Jordbruksverket. Läs mer om projektet på hemsidan


Utbildning i entreprenörskap på St Eskils gymnasium

Under hösten 2019 utbildade vi drygt 400 elever och lärare i ämnet entreprenörskap kopplat till bland annat globala målen på St Eskil gymnasium i Eskilstuna. Kontakta sormland@coompanion.se om du vill veta mer om hur arbetet med skolorna såg ut och hur resultat blev.


Förstudie kring energikooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetade vi under hösten 2019 med en förstudie kring att stötta skapandet av energikooperativ och andelsägda solcellsparker.

Förstudien var ett samarbete med Tillväxtverket Östra Mellansverige och var färdig december 2019. Läs gärna rapporten från förstudien!


Socialt företagande

Det avslutade projektet ”Socialt företagande” finansierades av Tillväxtverket  med Region Västmanland som projektägare och utmynnade bl.a. i en satsning på en gemensam sida där det ska bli lättare för upphandlare att hitta sociala företag i Västmanland.  Läs mer


IMPACT – En bättre väg än hållbarhet

En förstudien där de fem Coompanion-kontoren/länen i det av ERUF utsedda insatsområdet Östra Mellansverige (ÖMS) samarbetat. Coompanion Södermanland som projektägare och Coompanion i Örebro, Östergötland, Uppsala och Västmanland som samverkansparter i projektet. Syftet med förstudien har varit att utforska förutsättningarna för en kontinuerlig insats kring omställning och affärsutveckling riktat till små och medelstora företag i Östra Mellansverige, både inom näringsliv och den sociala ekonomin.
Läs mer!


Cooperative CampusCooperative Campus är ett utbildningsprojekt finansierat av EU. I Cooperative Campus deltar fyra länder från Europa. Utbildningen riktar sig till unga entreprenörer i Örebro län. 
Läs mer (länk till projektets hemsida)


ServiceLyftet

ServiceLyftetsyftar till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden. ServiceLyftet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. (ERUF)
Läs mer


Framtidsentreprenörerna

Framtidsentreprenörerna är ett initiativ från Coompanion Mälardalen och entreprenörerna Sara Bronner och Fredrik Bronner (Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB). Genom utbildningen får fler entreprenörer i Örebroregionen kunskap om hållbart företagande, och blir bättre rustade att utveckla ekonomiskt bärkraftiga verksamheter. Dessa personer kommer sedan också själva att bidra med att sprida inspiration och kunskap i sina egna nätverk, och blir på det viset viktiga förändringsagenter i samhället. Projektet finansieras av Region Örebro län.
Läs mer (länk till projektets hemsida)

 

 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!