Då Coompanion Mälardalen består av två verksamheter Coompanion Örebro län samt Coompanion Västmanlands län så särskiljer vi dem båda under denna sida som visar på de projekt som vi just nu är aktuella. 

Projektet “Lokal ekonomi och service på landsbygden” har det övergripande projektmålet är att påvisa hållbara utvecklingsmöjligheter och utmaningar i den lokala ekonomin, stärka samhörigheten och skapa gemensam målbild för landsbygdens olika orter med huvudsakligt fokus på handel och kommersiell service. Projektet är finansierat av Region Västmanland och pågår t.o.m. juni 2022. 
Läs mer 


Cooperative Campus är ett utbildningsprojekt finansierat av EU. I Cooperative Campus deltar fyra länder från Europa. Utbildningen riktar sig till unga entreprenörer i Örebro län. 
Läs mer (länk till projektets hemsida)

 

Framtidsentreprenörerna är ett initiativ från Coompanion Mälardalen och entreprenörerna Sara Bronner och Fredrik Bronner (Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB). Genom utbildningen får fler entreprenörer i Örebroregionen kunskap om hållbart företagande, och blir bättre rustade att utveckla ekonomiskt bärkraftiga verksamheter. Dessa personer kommer sedan också själva att bidra med att sprida inspiration och kunskap i sina egna nätverk, och blir på det viset viktiga förändringsagenter i samhället. Projektet finansieras av Region Örebro län.

Läs mer (länk till projektets hemsida)

ServiceLyftet syftar till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden. ServiceLyftet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. (ERUF)
Läs mer

Socialt företagande

Det avslutade projektet “Socialt företagande” finansierades av Tillväxtverket  med Region Västmanland som projektägare och utmynnade bl.a. i en satsning på en gemensam sida där det ska bli lättare för upphandlare att hitta sociala företag i Västmanland.  Läs mer

Kapacitet & Stabilitet

Förstudien Kapacitet & Stabilitet finansieras av den Europeiska socialfonden (ESF) där vi ska belysa frågan om kompetensutveckling för personer med instabil ställning på arbetsmarknaden. Dvs alla som inte har en tillsvidareanställning, utan istället tillfälliga jobb eller uppdrag i form av vikariat, är frilansare, timanställda mm. Projektet är ett samverkansprojekt med fem Coompanionkontor i Östra Mellansverige. (ÖMS)

Delar av slutrapporten kommer att publiceras här under hösten 2021.