Coompanion Mälardalen består av två verksamheter Coompanion Örebro län samt Coompanion Västmanlands län.
Vissa av projekten/uppdrag nedan kan vara aktuell i endast ett av dessa län.

PÅGÅENDE PROJEKT/UPPDRAG (2023)


SocialTech4EU

Coompanion Mälardalen är projektdeltagare i projektet SocialTech4EU.
Ett projekt som syftar till att utveckla digitalisering hos europeiska sociala företag!

Projektet härstammar från ett EU-initiativ kallat REACT, som handlar om att stärka sociala företag efter Coronakrisen. Det är tilldelat 1.4 miljoner Euro från EUs COSME-program för små- och medelstora sociala företag. Projektet syftar till att stärka resiliens, innovationskapacitet och konkurrenskraft hos sociala företag. Med ett särskilt fokus på digitala och tekniska satsningar.

Detta genom att förse sociala företag med utbildning inriktad på digitalisering samt möjligheter till att även bli tilldelade ekonomiskt stöd. 100 st av de sociala företag som ansöker om att delta i projektet, varav ca 15 av dessa från Sverige, blir tilldelade 3000 Euro i utbyte mot deras deltagande. Utöver detta finns det även andra möjligheter för ekonomiska medel att få ta del av.

Länk till ansökningsformulär kommer inom kort.

Vid frågor, kontakta Malin Aronsson: malin.aronsson@coompanion.se

Mer information om projektet finns att läsa här! (på engelska)

Medverkande i projektet:

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI SRL SB (Italien)
FUNDATIA ALATURI DE VOI ROMANIA (Rumänien)
Silicon Vilstal gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) (DE)
ASOCIACION INVESTIGACION, DESARROLLO EINNOVACION EN ARAGON (Estland) EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL INTEGRATION ENTERPRISES (Beligen)
Coompanion Örebro


Samhällssamtal

Coompanion projektleder denna satsning som utgör ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar och sociala innovationer i Örebro län.

  • Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.
  • Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.
  • Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare.
  • Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för invånare och samhället i stort.

Se exempel på samtal här!


RATSAM – hållbart entreprenörskap

Att ta fram en modell för värdering av samhällsnytta för sociala företag som bidrar till utveckling av det interna hållbarhetsarbetet och som också kan stärka företagens marknadsposition genom att samhällsnyttan kan redovisas externt på ett trovärdigt sätt.

Region Örebro län har finansierat detta projekt som är ett samarbete mellan Coompanion och Stiftelsen Activa.

Se exempel på event här!


re:START

– ett entreprenörskapsstipendium

Ett stipendium är att främja entreprenörskap och initiativkraft hos studenter och andra unga vuxna i Örebro län. Stipendiet avses användas till att skapa ett projekt som testar en idé som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Projektet förväntas även engagera andra personer utanför projektägaren/-ägarna. Vi eftersträvar en jämn fördelning gällande genus och etnicitet bland de utdelade stöden och stipendierna.
Coompanion samarbetar här med Region Örebro län och Örebro universitet.
Läs mer här!


Impact för social hållbarhet

– ett projekt för ökad social hållbarhet i SME-företag i Östergötland, Västmanland och Uppsala län.

Med utgångspunkt från Västmanlands regionala utvecklingsstrategin fokuserar vi i detta projekt på målgruppen “redan etablerade små och medelstora kooperativ och sociala företag”. Här är den sociala hållbarheten satt i främsta rum.
Ur Västmanlands läns regionala utvecklingsstrategi, RUS 2030;
En hållbar utveckling är en utveckling där vi idag tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomi är medlet och där de planetära gränserna sätter ramarna för den verksamhet som kan bedrivas i länet.”  MER INFO KOMMER…


AVSLUTADE PROJEKT (2020-22)


Projektet ”Lokal ekonomi och service på landsbygden” har det övergripande  projektmålet är att påvisa hållbara utvecklingsmöjligheter och utmaningar i den lokala ekonomin, stärka samhörigheten och skapa gemensam målbild för landsbygdens olika orter med huvudsakligt fokus på handel och kommersiell service. Projektet är finansierat av Region Västmanland och pågår t.o.m. juni 2022. 

Här hittar du:


LEA Ramnas (24 sidor)
LEA Munktorp (20 sidor)
LEA Valskog (20 sidor)
LEA Dingtuna (28 sidor)
LEA Moklinta (28 sidor)

Läs mer 


 

Socialt företagande

Det avslutade projektet ”Socialt företagande” finansierades av Tillväxtverket  med Region Västmanland som projektägare och utmynnade bl.a. i en satsning på en gemensam sida där det ska bli lättare för upphandlare att hitta sociala företag i Västmanland.  Läs mer

IMPACT – En bättre väg än hållbarhet

En förstudien där de fem Coompanion-kontoren/länen i det av ERUF utsedda insatsområdet Östra Mellansverige (ÖMS) samarbetat. Coompanion Södermanland som projektägare och Coompanion i Örebro, Östergötland, Uppsala och Västmanland som samverkansparter i projektet. Syftet med förstudien har varit att utforska förutsättningarna för en kontinuerlig insats kring omställning och affärsutveckling riktat till små och medelstora företag i Östra Mellansverige, både inom näringsliv och den sociala ekonomin.
Läs mer!


Cooperative Campus är ett utbildningsprojekt finansierat av EU. I Cooperative Campus deltar fyra länder från Europa. Utbildningen riktar sig till unga entreprenörer i Örebro län. 
Läs mer (länk till projektets hemsida)

 

ServiceLyftetsyftar till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden. ServiceLyftet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. (ERUF)
Läs mer

Framtidsentreprenörerna är ett initiativ från Coompanion Mälardalen och entreprenörerna Sara Bronner och Fredrik Bronner (Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB). Genom utbildningen får fler entreprenörer i Örebroregionen kunskap om hållbart företagande, och blir bättre rustade att utveckla ekonomiskt bärkraftiga verksamheter. Dessa personer kommer sedan också själva att bidra med att sprida inspiration och kunskap i sina egna nätverk, och blir på det viset viktiga förändringsagenter i samhället. Projektet finansieras av Region Örebro län.
Läs mer (länk till projektets hemsida)

Kapacitet & Stabilitet

Förstudien Kapacitet & Stabilitet finansieras av den Europeiska socialfonden (ESF) där vi ska belysa frågan om kompetensutveckling för personer med instabil ställning på arbetsmarknaden. Dvs alla som inte har en tillsvidareanställning, utan istället tillfälliga jobb eller uppdrag i form av vikariat, är frilansare, timanställda mm. Projektet är ett samverkansprojekt med fem Coompanionkontor i Östra Mellansverige. (ÖMS)
Delar av slutrapporten kommer inom kort.

 

 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!