Att starta och driva ett UF-företag

Vill ni starta och driva ett UF företag på demokratisk och hållbar grund, testa kooperativt företagande!

Coompanion Värmland hjälper dig med tips och ideer om hur det är att driva ett företag. Vi ger dig information om olika företagsformer och följer dig under året om du behöver ha stöd och råd.

Kooperativ företag innebär att man är minst tre personer som driver företaget tillsammans och en delägare – en röst.

Kooperation (cooperativo) betyder samverkan/samarbeta och det är precis det som kooperativt företagande går ut på.

Fördelarna med UF-kooperativ ligger främst i att ni gör det tillsammans och kan komplettera varandras styrkor och svagheter och stöttar varandra i arbetet.

Men det finns också andra långsiktiga fördelar om ert UF företag visar sig affärsmässigt ha förutsättningar att ”växla över” till riktigt företag, förutsatt att ni hunnit fylla 18 år får ni avgiftsfritt stöd att utveckla och registrera ert kooperativa företag.

Vi har även instiftat priset ”årets UF kooperativt” som delas ut varje år på UF mässan och går till UF-kooperativet som bäst kan svara på frågeställningar vilket/vilka problem löser er ide, var finns er marknad, vilka är era kunder, vad är unikt med just er ide, vad är det som gör företag kooperativt och hur genomsyrar de 7 kooperativa principerna er ide/företag.

Kooperation betyder samverka och bygger på värderingar som personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Och det styrs demokratiskt, en medlem – en röst, där alla medlemmar deltar och att man samarbetar även med andra organisationer, att man tar hänsyn till miljö och samhället i övrigt. Kooperativ runt om i världen använder samma grundläggande principer och värderingar och bygger på de sju kooperativa principerna;

1. Frivilligt och öppet medlemskap

Kooperativ är frivilliga organisationer som är öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, sexuell orientering, social ställning, etnicitet, politisk eller religiös övertygelse.


2. Demokratisk medlemskontroll

Kooperativ är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativ på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.


3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande

Medlemmar bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. Medlemmarna kan avsätta överskottet till följande ändamål: Utveckla den kooperativa föreningen – om möjligt genom att reservera medel, vilka åtminstone till en del ska vara bundna, ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen, och stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna.


4. Självständighet och oberoende

Kooperativ är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.


5. Utbildning, praktik och information

Kooperativ erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativ. De informerar allmänheten – särskilt unga och opinionsbildare – om den kooperativa föreningens särart och fördelar.


6. Samarbete mellan kooperativ

Kooperativ tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.


7. Samhällshänsyn

Kooperativ arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

Hälften så svårt – dubbelt så roligt

Många brukar säga att fördelarna med att starta tillsammans är att de kan dela på risker och arbetsinsats, att de får kollegor och ett större nätverk. Det blir helt enkelt ett mer robust företag. De flesta tycker också att det är roligare att fira framgångar tillsammans-

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!